Vedtatt av årsmøtet i DOTL februar 2018

Statutter for Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)

§ 1 Formål

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) har som formål:

 • å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
 • å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn.
 • å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.

§ 2 Medlemskap

a) Medlemskap er åpent for tros- og livssynssamfunn. Hvert samfunn kan ha en representant, samt et varamedlem med møterett. Hvert samfunn har en (1) stemme.

b) Hver av organisasjonene som har valgt representanter skal:

 • støtte formålet med DOTL
 • drive sin virksomhet i Drammen og omegn.
 • betale medlemskontingent bestemt av DOTLs Årsmøte

c) Tros- og livssynssamfunn som ønsker medlemskap må søke om dette. Styret står for den formelle behandlingen av søknaden. Skulle det oppstå et tvilstilfelle, kan styret be om at søknaden skal behandles på et medlemsmøte.

d) Observatørstatus i DOTL gir talerett (ikke forslags- og stemmerett) og kan, etter innstilling fra styret tilbys:

 1. Tros- og livssynssamfunn som ikke ønsker fullt medlemskap.
 2. Organisatoriske enheter som ikke defineres som tros- og livssynssamfunn.
 3. Personer som kan være en ressurs for DOTL, for eksempel personer med ekspertise i spesielle inter-religiøse eller inter-kulturelle forbindelser.
 4. DOTLs samarbeidspartnere.
 5. Offentlige og private organisasjoner.

e) En utmelding skal være skriftlig og må bekreftes på et medlemsmøte. Kontingenten vil ikke bli refundert.

§ 3 Organisering

a) DOTL skal ha minst 3 medlemsmøter i året, hvorav det ene er årsmøte. Årsmøtet er DOTLs øverste organ, og gjennomføres en gang hvert år.

b) Styret står for den praktiske oppfølgingen av arbeidet i DOTL. Styret kan bare bestå av representanter fra medlemsorganisasjonene.

c) Styret velges av Årsmøtet og består av 9 medlemmer. Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder og kasserer. Styret er vedtaksdyktig med 5 medlemmer. Styret skal ha et religiøst og livssynsmessig mangfold. Det tilstrebes at det er medlemmer av begge kjønn.

d) Arbeidet i DOTL bygger på konsensus-prinsippet. DOTLs uttalelser tar utgangspunkt i dette og formålsparagrafen.

e)

 1. Valg under årsmøtet gjøres ved avstemming i henhold til §4 og §5
 2. Styremedlemmer velges for 2 år, slik at 4 og hhv 5 styremedlemmer står på valg annethvert år.
 3. Revisor og valgkomité velges for hvert år.

f) Drift og aktiviteter skal være selvbærende slik at medlemmer ikke belastes økonomisk ut over medlemskontingent.

g) Eventuelle engasjementer godkjennes på medlemsmøter etter innstilling fra styret.

§ 4 Årsmøtet

a)     Alle medlemmer i DOTL har en stemme i årsmøtet, som skal normalt avholdes i første kvartal (innen 31. mars).

b)     50% av medlemmene i DOTL må være tilstede for å gjennomføre Årsmøtet.

c)     Hver medlemsorganisasjon har 1 – en – stemme.

d)     Møtet skal innkalles med 8 ukers varsel. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Aktivitetskalender/årsplan
 6. Budsjett
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Valg
  1. Medlemmer til styret
  2. Revisor
  3. Valgkomité
 9. Evt. endringer av vedtekter (2/3 flertall nødvendig for vedtektsendringer)

e) Ekstraordinært årsmøtet skal innkalles hvis 1 medlem, med støtte fra minst en annen medlemsorganisasjon krever det.

§ 5 Oppløsning

a)     Bestemmelse om å oppløse DOTL kan gjøres av et møte spesielt innkalt for dette formål – og med ikke mindre enn 2/3 flertall.

b)     Det første møtet som følger etter dette må bekrefte oppløsningsvedtaket med minimum 2/3 flertall.

c)     DOTL midler skal tilfalle det formål oppløsningsmøtet bestemmer.