Drammen er privilegert med sin store bredde av tros- og livssynssamfunn. Byen har alltid hatt en stor bredde både innen kristne samfunn og andre religioner.

Religion, tro- og livssyn kan sees på som en privatsak. Men tro og overbevisning utgjør en viktig motivasjon og drivkraft i menneskers liv. Denne kraften er vesentlig i møte mellom mennesker og et grunnlag for aktiv deltakelse i samfunnet.

Starten

Ved årtusenskiftet ble det jobbet aktivt fra flere hold for å etablere møteplasser for alle ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn. Mange bidro gjennom flere år både i formelle og uformelle sammenhenger. Uten å svekke andres innsats og initiativ, kan en si at prost Astrid Bjellebø Bayegan, fredsaktivist Tahir Mahmood og Jonas Muhammad har vært viktige impulsgivere. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ved Anders Huuse Kartzow var også en viktig støttespiller.

Arbeidet er drevet av et ønske om å bidra aktivt og konstruktivt til en god samfunnsutvikling. Initiativtakerne ser vår tro og grunnleggende livstolkning som en vesentlig ressurs i arbeidet for en felles, god framtid for alle innbyggere i byen vår.

Inspirasjon fra England

Kontakten med St.Philip’s Centre i Leicester ble etablert da sokneprest Ivar Flaten (Fjell menighet) var med på en studiereise i regi av prosjektet Religionsmøte og menigheten (ROM) ved prosjektleder Hans Erik Raustøl. Shanthikumar Hettiarachchi og Suleman Nagdi hadde ansvaret for studieoppholdet. Under oppholdet (april 2007) fikk vi se hvordan ulike grupper i byen samarbeidet og hvor ulike etniske og religiøse foreninger blant annet bidro gjennom Leicester Council of Faiths.

I september 2007 ble Shanthi og Suleman invitert til Drammen for å presentere sitt arbeid og sine erfaringer på et seminar i Fjell kirke fredag 21. september. Ordfører Tore Opdal Hansen deltok på seminaret sammen med mange andre fra administrasjonen i Drammen kommune, fra Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud og mange andre ledere fra det sivile og religiøse liv i byen. Biskop Laila Riksaasen Dahl deltok på folkemøtet på Papirbredden 22. september.

Intensjonsavtale

Signeringen av intensjonsavtalen 22.september 2007. (Foto Inger Orsteen, Drammens tidende)

I det nevnte folkemøtet på Papirbredden 22. september 2007 ble det underskrevet en intensjonsavtale om å starte et tros- og livssynsråd i Drammen og omegn. 11 ulike trossamfunn og foreninger skrev under og ba en arbeidsgruppe fortsette arbeidet med å etablere et bredt sammensatt forum. Ordlyden i intensjonsavtalen er som følger:

 1. Vi erkjenner ansvar som ledere i vårt samfunn for å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred og med forståelse og respekt for hverandre.
 2. Vi tror at tros- og livssynssamfunnene har en svært viktig rolle i arbeidet med et godt og trygt samfunn for vårt nærmiljø og alle innbyggere.
 3. Vi ønsker å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn.
 4. Vi vil være aktivt med på å forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt fellesskap.
 5. Vi vil gjøre vårt for å etablere et formelt forum så snart som mulig. Der ønsker vi kontakt mellom tros- og livssyn kan utvikles videre til beste for alle.
 6. Vi representerer et tros- og livssynssamfunn som er registrert hos Fylkesmannen i Buskerud eller på annen måte er godkjent.
 7. Vi er valgt av vårt samfunn/organisasjon til å delta i det videre arbeidet.

En arbeidsgruppe ble nedsatt og har fungert som et interimsstyre med eneste oppgave å forberede og legge til rette for en etablering. Gruppen konstituerte seg slik:

 • Sukhvinder Singh Jhotti, leder (Guru Nanak Niwas)
 • Marius Buarøy Hagen, nestleder (Human-Etisk Forbund)
 • Martin Vestøl, kasserer (Metodistkirken)
 • Jonas Muhammad, sekretær (På rett vei)
 • Kaye Westeng, medlem (Den norske kirke)
 • Roshan Maghsoudi, medlem (Baha’i-samfunnet)
 • Baddar Kiani, medlem (Islamic Culture Society)
 • Ivar Flaten, pressekontakt (Den norske kirke)

I tillegg til de organsiasjoner/samfunn som er nevnt over, skrev disse under intensjonsavtalen: Baptistsamfunnet, St. Laurentius menighet (Den romersk katolske kirke), Holistisk forbund og Jamaat-E-Ahle Sunnat.

Stiftelse av DOTL 8. mai

Rundt 50 mennesker møtte opp for å være med på stiftelsen av DOTL. Forslag og arbeidsdokumenter var på forhånd sendt til ca 90 adressater og alt materiale var publisert på www.dotl.no Representanter med mandat fra tro- og livssynsorganisasjoner hadde stemmerett. Alle andre hadde mulighet til å delta med innspill, forslag og meninger.

DOTLs formålsparagraf ble enstemmig vedtatt:

§ 1 Formål

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) har som formål:

 • å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
 • å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn.
 • å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.

På bakgrunn av at uenighet om ordlyd og detaljer i vedtektene og relativt mange spørsmål og endringsforslag, ble det foreslått å ikke gå til avstemning over de enkelte paragrafene. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forsamlingen ga DOTLs styre mandat til å arbeide videre med vedtekter i aktiv kontakt med alle interessenter for å skape et bredest mulig grunnlag for videre samarbeid. Alle innspill, spørsmål og forslag fra møtet blir tatt med i dette videre arbeidet.

Forsamlingen understreket også styrets mandat til å jobbe aktivt i tråd med formålsparagrafen med aktiviteter som styret finner mulig å gjennomføre. Følgende mandat ble formulert og enstemmig vedtatt:

Styret skal

 • arbeide ut fra formålsparagrafen
 • gå i dialog med alle tro- og livssynssamfunn
 • arrangere åpne møter
 • arrangere årsmøte innen 6 måneder der det legges frem forslag til vedtekter
 • foreslå aktiviteter og arbeidsmåter

Valg av styre

Følgende personer ble foreslått og enstemmig valgt til å fungere fram til årsmøte som skal innkalles innen 6 måneder:

 • Arne Kittang, Baha’i
 • Dag Kapersen, DNK Åssiden menighet
 • Egil Trohaug, Holistforbundet
 • Ivar Flaten, DNK Fjell menighet
 • Jonas Muhammad, Rett vei
 • Kaye Westeng, DNK Bragernes MR
 • Marius Buarøy Hagen, Human-Etisk Forbund
 • Martin Vestøl, Metodistkirken
 • Sukhvinder Singh Jhotti, Sikh