Handlingsplanen for 2022

Har du bladd deg gjennom lysbildene over og vil du vite mer? Les hele handlingsplanen ved å skrolle nedover her.

Oppsummering

Vi er optimistiske og tror at pandemien er på retur slik at vi snart kan arbeide som normalt. DOTLs hovedaktivtet er å skape møteplasser for dialog – og det gjøres best nå vi kan møtes fysisk!

Vi har mange ideer og ønsker, men begrensede menneskelige og økonomiske ressurser. Vi velger derfor å fordele prosjektene vi ønsker å gjennomføre over de tre neste årene.

I handlingsplan og budsjett for 2021 valgte vi for første gang å bruke basisbudsjett vs. plussbudsjett, for å synliggjøre hva vi kan få til med økte tilskudd. Dette ga både oss og andre et godt bilde av situasjonen og vi fortsetter derfor denne praksisen.

Noen av prosjektene er i gang, andre er på idestadiet. Vi har gruppert arbeidet slik:

 • Prosjekter knyttet til ungdom, familier, diakoni: 6
 • Prosjekter for ledere m.fl.: 4
 • Prosjekter knyttet til hellige rom: 4
 • Arrangementer utenom prosjekter
 • Drift o.l. arbeid

Tabellen viser hva vi vil gjøre i hvilket år, og sammenhengen med DOTLs formål:

 • å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
 • å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn.
 • å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt fellesskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.

*) Prioritert: Prosjekter som er helt eller delvis finansiert, eller som vi vil prioritere pga viktighet.

prosjekt & drift & arrangement 22 23 24 fred kontakt FN sosial
URO* X X X     X X
Strømsø ungdom* X X X X X   X
barnevern X X X     X X
korona X ? ?     X X
chaplaincy   X       X X
familiedag   X X X X    
DELTA-kurs X X X X X    
kurs om antisemittisme* X     X   X  
gode forsamlingslokaler X       X X  
Gjestebud X X X X X    
Åpne hellige rom* X X X X X X  
Digitale hellige rom* X         X  
kvalitetssikre skoleekskursjoner X     X   X  
organisere skoleekskursjoner X X X X   X  
åpne møter/ Ypsilon-samtaler* X X X X      
ledermøter* X X X X X    
omorganisering X            
Drammen kommuneplan X     X   X  
Lier kommuneplan     X X   X  
statsforvalteren, tilskudd X X X     X  
bindeledd myndighet-menighet X X X X   X  
gravferdsforvaltning X         X X
etisk råd X X X     X X
ad-hoc-markeringer X X X X X X  
musikkfestival X X X X      

DOTL & medlemmene

Blant våre medlemmer har vi livssynsforeninger, selvstendige trossamfunn og lokale menigheter av nasjonale trossamfunn. Vi er per i dag 29 medlemmer, tre flere enn i 2020. Vi har som mål å øke med 2-5 til i løpet av de neste årene.

DOTLs forhold til medlemmene våre kan oppsummeres slik:

F.v. Sissel Bjørnsen, Hanne Thorgersen, Kent Remi Westergren, Lasse Stølen, Trond Aaring og Kjell Ivar Berger

Vi skal legge til rette for dialog. God dialog internt hos medlemmene, mellom de ulike medlemmene, mellom medlemmene og myndighetene, og mellom menighetene og befolkningen ellers.

Vi skal yte sørvis, f.eks. tilby relevante kurs, møter og andre arrangement som kan gi praktisk hjelp og inspirasjon; videreformidle informasjon fra myndighetene; og legge til rette for samarbeid mellom ulike livssynsforeninger, trossamfunn og menigheter.

skjermdump ev høringen

Vi skal jobbe politisk for et livssynsåpent samfunn, likestilling mellom tros- og clivssynssamfunn i Drammen og omegn; at mennesker får utøve sin religion/sitt livssyn i dagligliv, ved høytider og når livet er vanskelig; og at menigheter, foreninger, tros- og livssynssamfunn blir anerkjent for bidraget de gir som del av sivilsamfunnet.

nyhetsbrev

Medlemsorganisasjonene skal videreformidle informasjon om DOTLs aktiviteter og annet arbeid til sine medlemmer, f.eks. når vi trenger frivillige eller ønsker deltakere.

Etter fredagsbønnen hygger medlemmene seg med kaffe.

Medlemsorganisasjonene skal når ønskelig fortelle DOTL om sitt arbeid, utfordringer de møter og annen relevant informasjon slik at vi kan være et bindeledd mellom dem og myndighetene.

Prosjekter knyttet til ungdom, familier, diakoni

Flere av prosjektene våre er rettet mot ungdom, familier og det som i kirker omtales som diakoni: ulike former for omsorg overfor brukergrupper som trenger hjelp eller støtte.

URO – ungdom, religion og oppvekst

Motstridende ønsker og normer kan være vanskelig å takle for ungdom. Illustrasjon: Stina Nordskog

Hvordan er det å vokse opp i Norge med en annen tro og/eller en annen kultur enn majoriteten? URO-prosjektet handler om krysspress: Når f.eks. familien og menigheten din har andre normer og forventninger enn vennene dine og storsamfunnet.

Gjennom URO håper vi på å skape forståelse og bevisstgjøre voksne på hvordan det er å være ungdom i krysspress i Norge, og hvordan vi som voksne best kan møte dem, og dessuten utruste ungdom til å takle presset.

URO består av:

 • seminar: foredrag og samtaler for definerte grupper, eks. lærere, mødre, gutter.
 • kurs: lære ungdom å fortelle historier fra deres liv
 • podkast: av ungdom, for ungdom – og gjerne for voksne også. Samtaler om livet.
 • nordisk: etablere samarbeid med andre organisasjoner og forskere som jobber med negativ sosial kontroll, slik at vi kan lære av hverandre i hele Norden

URO startet i 2019- Vi ønsker å fortsette med URO i minst to år til:

 • Arrangere seminar i knutepunkt, skoler, menigheter etc i Drammen og Lier, for ulike målgrupper. Disse seminarrekkene vil vi fortsette med til alle områder i kommunene med behov er dekket.
 • Gjennomføre minst ett kurs per år for å sikre bredde i fortellinger og tilgang på fortellere.
 • Publisere episoder i URO-podden ukentlig.
 • Starte arbeidet med nordisk URO.

Hvor mye vi får i driftstilskudd og prosjekttilskudd avgjør hvor mange seminar, kurs og podkastepisoder vi kan gjennomføre. Vi setter tæring etter næring og vil gjerne gjøre så mye med URO som mulig.

Gjennom URO jobber oppfyller vi særlig to av DOTLs formål: Å gi ungdom frihet i tråd med menneskerettighetene og vi arbeider med sosialetiske spørsmål i et tros- og livsynsperspektiv.

flyfoto-strømsø

Vi har tatt initiativ til et nytt fritidstilbud for ungdom, som skal utvikles av ungdom i nært samarbeid mellom DOTL, Knutepunkt Strømsø, Forandringshuset Drammen, Strømsø kirke og andre lokale trossamfunn, menigheter og livssynsforeninger.

Det skal ikke drives forkynnelse på tilbudet og det skal være livssynsåpent. Det skal være rom for å dele erfaringer, diskutere tro og tradisjoner, utfordre religiøse ledere og snakke om livets små og store spørsmål. Den skal bidra til trygghet i egen identitet og tilhørighet gjennom kjennskap, dialog og relasjonsbygging på tvers.

Vi har fått tilskudd fra Barne- og familiedepartementet og DNBs sparebankstiftelse. Dette er nok til å starte prosjektet. Vi søker også fra andre givere. Hvis vi får tilskudd fra flere kan vi starte opp ulike tilbud parallelt.

Ved å gi ungdom et livssynsåpent fritidstilbud håper vi å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen (ungdommene har ulik tro og livssyn, blir kjent og respekterer hverandre) og slik også dempe konflikter;, tros- og livssynssamfunnene som bidrar blir bedre kjent med hverandre; og vi gir fattige ungdom et godt sted å være (sosialetikk i praksis).

corona.no

Vi har noe midler igjen til corona.no og vil oppdatere nettstedet fortløpende.

vaksineprat

Kirkelig dialogsenter Drammen har søkt midler til en flerspråklig podkast om vaksineringen. DOTL og Drammen kommune er samarbeidspartnere.

Drammen var pilotkommune i STL nasjonalt sitt treårige prosjekt, BRO – barnevern, religion og oppdragelse. BRO flyttes til andre byer i 2022, men vi ønsker å fortsette arbeidet som er etablert ved å være en brobygger mellom det kommunale barnevernet og ulike religiøse miljøer.

Arbeidet er avhengig av finansiering, enten øremerkede prosjektmidler eller økt driftstilskudd.

Dette prosjektet jobber både med menneskerettigheter og sosialetikk.

chaplaincy

Vi vil starte et prosjekt i samarbeid med Drammen og Lier kommuner og Drammen sykehus og Drammen fengsel for å sikre at folk på institusjoner får likeverdige tjenester til det fengselsprest/sykehusprest osv. tilbyr. Slike tjenester kalles chaplaincy.

Vi utarbeidet prosjektbeskrivelse og inngikk samarbeidsavtaler i forbindelse med søknad til Barne- og familiedepartementet (BFD) om dialogmidler i juni 2021. Vi søkte også om tilskudd til Strømsø ungdom og da vi ikke fikk alt vi søkte om, har vi valgt å prioritere Strømsø ungdom først.

familiedag

Vi ønsker å gi flere tilbud for grasrota i ulike trossamfunn, menigheter etc. Derfor vil vi gjerne starte Drammen Sacred Music Festival med en familiedag der folk samles til lek og uhøytidelige konkurranser, f.eks. mellom ulike menigheter/foreninger, arrangert av våre medlemmer.

Et av fagutvalgene får ansvar for å videreutvikle ideen.

Prosjekter for ledere m.fl.

DOTL arrangerer høsten 2021 et kurs for styremedlemmer i samarbeid med Drammen minoritetsråd. Kurset kalte vi DELTA og det er på 3×5 timer. Vi vil:

 • gjenta kurset som sist
 • lage en kortversjon, for alle medlemmer i et trossamfunn o.l.
 • trinn 2: økonomi, regnskap og tilskudd.

Ved å gjenbruke kursmaterialet fra i fjor holder vi kostnadene nede. Deltakerpris + økt driftstilskudd kan finansiere kurset. Prosjektfinansiering vil gi oss mulighet til å videreutvikle kurset og tilby det gratis.

DELTA er både en møteplass og kan hjelpe med å forebygge konflikter internt i trossamfunn o.l. ved at deltakerne lærer å drifte organisasjoner på en god måte.

Vi vil, i samarbeid med STL, Holocaustsenteret og andre, arrangere et kurs om antisemittisme. Kurset skal være for religiøse ledere i Buskerud, ev. også for andre.

Dette anser vi som så viktig at vi kommer til å gjennomføre uavhengig av prosjekttilskudd. Men med mer tilskudd kan vi ev. lage et større opplegg med flere deltakere.

Kurset er direkte knyttet til: å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt fellesskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Flere av våre medlemmer og andre sliter med å skaffe gode forsamlingslokaler. For å hjelpe på dette arrangerte vi Jakten på gode lokaler i 2020. Vi vil følge opp med et praktisk seminar m.m. i 2022, hvis vi får nok tilskudd.

Bilde fra Gjestebud

DOTL ønsker å fortsette arbeidet med Gjestebud. Vi ønsker at Gjestebud blir en møteplass mellom våre medlemmer, andre deler av frivilligheten og med representanter for kommunen(e).  DOTLs utgifter dekkes gjennom driftsmidler.

Prosjekter knyttet til hellige rom

Noen av de store utfordringene ved det å leve sammen i et mangfoldig samfunn, i og utenfor skolen, er knyttet til hvordan vi ser på andre mennesker: gruppetenkning, fordommer og hatefulle ytringer. Å besøke en moské, et tempel eller en kirke i, og å møte representanter fra ulike tradisjoner, gir folk førstehåndserfaring med å leve med og i mangfold. Vi vil jobbe med å gjøre gudshus i Drammen og Lier kjent for allmennheten gjennom tre prosjekter.

Vi arrangerte Åpne hellige rom under Drammen Sacred Music Festival i 2019 og 2021, i fjor med 4 guida turer mellom naboer.

Åpne hellige rom krever mye ressurser, særlig i arbeidsinnsats, samtidig som antall deltakere ikke er så høyt som vi kunne ønske (10-20 per tur). Imidlertid er de som deltar veldig fornøyd. Vi vil i 2022 jobbe ekstra hardt for å få til gode prosesser mellom vertskap i samme område, slik at det blir bedre kjent. Vi håper også på bred deltakelse fra medlemmer i menigheter, befolkningen ellers og spesielt KRLE-lærere.

Vi vil lage et opplegg for skoler.

Prosjektet er helt avhengig av egne tilskudd.

Prosjektet har to formål:  Knytte bånd mellom trossamfunn og menigheter som er naboer, og gi publikum mulighet til å lære om ulike religioner, skikker og gudshus i Drammen og Lier (bidra til et godt samfunn).

Digitale hellige rom er nå et samarbeid mellom Gyldendal forlag og DOTL, der vi skal presentere ulike forsamlingslokaler og religioner for elever i KRLE-faget samt for almenheten. Gyldendal utvikler undervisningsopplegg skoler kan abonnere på, mens DOTLs bruk av materialet vil være åpent for publikum.

Vi skal også fungere som konsulenter for Gyldendal. Fordi STL ble stiftet i 1996 på grunn av manglende innflytelse over hvordan religionene ble presentert i skolen, er det ekstra fint at vi nå har fått et samarbeid med et skoleverkforlag.

Prosjektet er fullfinansiert.

Dette prosjektet og skoleekskursjon-prosjektene er knyttet til de to av DOTLs formål som handler om leve sammen i fred og dempe konflikter.

Kvalitetssikre skoleekskursjoner

Et nasjonalt prosjekt i regi av STL. Skal kartlegge hva som gjøres i ulike gudshus. Prosjektet skal bidra til å gjøre skolebesøk i hellige rom bedre og vise storsamfunnet hvor mye noen trossamfunn bidrar i KRLE-undervisning m.m. DOTL og STL Bergen er aktivt med i prosjektet. Vårt bidrag dekkes av driftstilskudd.

STL Bergen har startet et prosjekt der unge medlemmer i ulike trossamfunn o.l. får opplæring som veivisere i sine hus, spesielt for skoleelever. Vi ønsker å gjøre noe liknende når STL Bergen har høstet erfaringer. Vil være avhengig av prosjekttilskudd.

Skoleekskursjoner lokalt

Som en del av Åpne hellige rom organiserte vi i 2021 et opplegg der fem tiendeklasser fra Børresen skole i løpet av én dag besøkte det indiske hindutempelet på Landfalløya, den tyrkiske mosken og de katolske kirken ved Bragernes gravlund.

Dette opplegget ønsker vi å gjenta, og utvide til flere gudshus og flere skoler.  Prosjektet er avhengig av egne midler eller finansiering gjennom Åpne hellige rom.

Drift o.l. arbeid

I 2021 arbeidet vi med Drammen kommunes kommuneplan, ved å delta i flere høringer knyttet til samfunnsdelen. I 2022 og ev. i årene framover (kommer an på saksbehandling i kommunen) ønsker vi å følge opp dette både med å jobbe for å få forsamlingslokaler inn på arelplanen, og ved å gi innspill til detaljerte planer som skal utarbeides på basis av samfunnsdelen.

Vil vil sammen med STL nasjonalt, STL Oslo og andre lokale dialoggrupper jobbe opp mot statsforvalteren for å sikre at det blir enklest mulig å søke og rapportere om tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Det er bl.a. viktig at problem knyttet til dobbeltregistreringer blir løst.

DOTL skal være et bindeledd mellom myndigheter og våre medlemmer. Vi vil derfor være beredt til å ta tak i det som måtte dukke opp, enten det er et trossamfunn som trenger råd, en menighet som har et innspill eller en offentlig myndighet som trenger hjelp til å nå ut vil våre medlemmer m.fl.

DOTL har utpekt en kandidat til Drammen kommunes nye etiske råd. Vi vil følge med på rådets arbeid.

Den nye trossamfunnsloven åpner for at andre enn Den norske kirkes kirkelige fellesråd skal være gravferdsmyndighet. Drammen kommune har signalisert at de ønsker en ny ordning. Det er naturlig at DOTL tas med på råd i denne sammenhengen. Både Lier og Drammen har nå avsatt gravplasser til muslimer. Vi vil følge opp dette arbeidet for å se om det trengs ytterligere tilrettelegging for mennesker som tilhører andre religioner eller livssyn enn Den norsk kirke.

Koordinator er sekretær for styret og fører også regnskapet sammen med kasserer. En god del av stillingen er knyttet opp til dette arbeidet.

DOTL har betydelig høyere aktivitetsnivå og flere medlemmer enn tidligere og vi legger opp til en omorganisering av driften. Se egen sak om dette: Er vi på rett vei?

Annet driftsrelatert arbeid:

 • Markedsføring: nettsted, sosiale medier, trykt materiale, redaksjonell omtale.
 • Søknad om og rapportering av tilskudd.
 • Regnskapsføring inkl. månedlige rapporter til styret.
 • Utvikle nye prosjekter og søke om og rapportere bruk av tilskudd.
 • Nettverksbygging: medlemmer, potensielle medlemmer, andre lokale dialoggrupper og STL, etablerte samarbeidspartnere og andre lokale organisasjoner, lokale myndigheter og kommunale tjenester (politikere og ansatte), journalister etc.

Basis vs. pluss: Skal vi klare å holde så høyt aktivitesnivå som vi ønsker, er vi helt avhengig av mer i driftstilskudd.

Arrangementer utenom prosjekter

bilde fra Ypsilon-samtale

Ypsilonsamtaler
/ åpne møter

Vi fortsetter med ca 10 årlige åpne møter som et samarbeid mellom DOTL, Kirkelig dialogsenter Drammen (KDD) og Drammensbibliotekene. Møtene starter med en samtale mellom dialogprest Ivar Flaten og noen gjester om spesifikke tema. Denne samtalen blir til podkasten Ypsilonsamtaler. I 2021 har de fleste møtene blitt gjennomført some live-sendinger uten publikum i salen.

Når smittevern tilltater det inkluderer møtene kulturinnslag ved Drammen kulturskole etter samtalen på scenen. Deretter deles publikum i mindre grupper som har livsdialog/samtaler om dagens tema. Flaten ønsker å fortsette med Ypsilonsamtaler også etter at han blir pensjonist i mai.

Vår dag 30. mai

Mandag 30. mai 2021 markerer vi Dagen for tros- og livssynsdialog som del av Frivillighetenes år 2021. Aktuelle samarbeidspartnere foruten våre egne medlemmer er bl.a. Drammen kirkeforum og Kirkelig dialogsenter Drammen.  Vi kan også lage en spesiell utgave av Ypsilonsamtaler.

Det er mulig vi fortsetter å markere denne dagen også etter Frivillighetens år.

F.v. Martin Vestøl, Ida Etnestad, Gudrun Klingsheim, Ghulam Ehsas, Christine Hjellum, Arne Kittang.

Ledermøter

Vi kommer til å arrangere 2 ledermøter i løpet av året, ev. flere hvis behov. Møtene er for alle med lederansvar hos både våre medlemmer og i andre tilsvarende organisasjoner. Møtene handler som regel om et tema og har ofte, men ikke alltid, eksterne gjester.

SIAN-demo

Ad-hoc: SIAN

Hvis SIAN kommer tilbake til Drammen ønsker DOTL å være med på en motmarkering eller et alternativt arrangement. Vi ønsker både å markere at vi er uenige i SIANs budskap og bidra til minske sjansen for gatekamper.

Foto: Signe Myklebust

Ad-hoc: Trygg i bønn m.m.

Om det skjer hendelser lokalt, nasjonalt eller andre steder i verden som truer trosfriheten eller på annen måte har med vårt felt å gjøre, vil vi så sant vi makter markere vår støtte til de som rammes. Etter terroraksoner mot mennesker som er samlet til bønn eller gudstjeneste har vi gjennomført solidaritetsaksjonen #tryggibønn, bl.a. utenfor moskeer, den katolske kirken og Den norske kirke. Vi vil vise at vi står sammen på tvers av tro og livssyn.

I musikkhalvtimen spilte Jostein Dalebø orgel og klaver, og James Robert Hendry trompet.

Drammen kirkeforum

De fleste av Drammen kirkeforums foredragsmøter vil være interessante for folk fra ulike religioner og livssyn. DOTL vil derfor fortsatt markedsføre disse møtene.

Drammen Sacred Music Festival

Festivalen arrangeres i uke 38. DOTL har styreplass og deltar i planlegging. Vi håper mange av våre medlemmer har lyst til å bidra i programmet, først og fremst gjennom satsingen på Åpne hellige rom (se ovenfor).

Konserter, møter o.l. hos våre medlemmer

Vi bidrar gjerne med markedsføring av konserter o.l. som er interessante for flere enn den interne menigheten.

Samarbeidsrelasjoner

Tunsberg bispedømmeråd

DOTL samarbeider med bispedømmet gjennom Kirkelig dialogsenter Drammen.

Kirkelig dialogsenter Drammen (KDD)

KDD er en del av Den norske kirkes satsing på dialog. KDD er en av DOTLs nærmeste samarbeidspartnere, bl.a. låner vi kontor av KDD. Daglig leder i KDD, Ivar Flaten, er sentral i arbeidet med Gjestebud, Drammen Sacred Music Festival og podkasten Ypsilonsamtaler. Alle disse prosjektene er DOTL engasjert i på ulike måter. Flaten skal gå av med pensjon i mai. DOTL ønsker å fortsette samarbeidet med KDD. Se KDDs hjemmeside : www.kddrammen.no

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

STL er en nasjonal paraply for lokale dialoggrupper slik som DOTL. Vi får årlig statlig driftstilskudd gjennom STL. STL jobber for å koordinere, støtte og inspirere til dialogarbeid. Et av våre styremedlemmer er ansatt i STL og DOTL samarbeidet tett med STL. Vi samarbeider også med andre lokale dialoggrupper gjennom STL.

Forandringshuset Drammen

Forandringshuset i Drammen er en del av KFUK-KFUM. Målet er å skape et miljø og gode aktiviteter for ungdom på tvers av religiøs og kulturell bakgrunn. Forandringshuset Drammen er en av våre nærmeste samarbeidspartnere i det daglige arbeidet og spesielt med URO og Strømsø ungdom. Samlokalisering i Fjell kirke gir god synergieffekter.

Drammen og Lier kommuner

Vi har jobbet med koronainformasjon i samråd med kommunene i 2020-21, og vil fortsette å være en viktig samarbeidspartner for kommunenes smittevern i 2022 om nødvendig.

Vi har bygget opp en database med kontaktinformasjon til trossamfunn, menigheter og livssynsforeninger utenom Den norske kirke i vårt område, og delt denne med nøkkelpersoner i kommunene samt politiet.

Vi har også innledet samarbeid med barnevernet i Drammen, se beskrivelse over.

I tillegg kommer arbeidet med Strømsø ungdom, Gjestebud, KRLE/skoleekskursjoner, URO i skoler og kommunale ungdomsklubber, og med kommuneplanen i Drammen.

Drammen minoritetsråd

Vi begynte å samarbeide tett med Drammen minoritetsråd i forbindelse med DELTA styrekurs og URO podkast. Vi ønsker å fortsette å låne lokaler av rådet og annet samarbeid.

Andre

Andre aktuelle samarbeidspartnere i drifts- og prosjektarbeid de neste 3 årene:

 • Statsforvalteren
 • Buskerud innvandrerråd
 • Drammen sykehus
 • Drammen fengsel
 • Ung dialog