Drammen og omegn tro- og livsynsforum (DOTL) er en møteplass og en organisasjon for menigheter og livsynsforeninger den sørøstlige delen av Buskerud. DOTL bruker samvær og dialog for å bygge broer mellom ulike mennesker og miljø.

Våre medlemmer er menigheter og foreninger innen kristendom, islam, hinduisme, sikhisme, humanisme og bahá’í.

Les gjerne mer om medlemmene i DOTL og historien vår. Ønsker dere å bli medlem? Les statuttene/vedtektene først og ta så kontakt med vår koordinator: koordinator@dotl.no Se også denne artikkelen Bli medlem i DOTL!

DOTLs formål

Formålet til DOTL er:

  • å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
  • å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn.
  • å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
  • å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.

Vi har minst tre møter i året hvor vi gjennom «livsdialog» blir kjent med hverandre. Disse møtene er åpne for alle. Vi har i tillegg et årlig ledermøte der representanter fra våre medlemmers ledelse møtes for å kunne bygge relasjoner og ta opp viktige temaer.

Bilde fra 2015
Vi deler gjerne et enkelt måltid på møtene.

Livsdialog

Hva er livsdialog? Norsk akademis ordbok forklarer at dialog kommer fra det greske ordet dialogos som betyr samtale og at en av betydningene er «utveksling av synspunkter». Når vi har livsdialog samtaler en mindre gruppe  mennesker om  tema som er viktige i våre liv.

Hensikten med samtalene er ikke å overbevise hverandre om rett og galt, men å dele tanker og opplevelser, og på den måten bli bedre kjent med hverandre. Noen ganger har vi en delerunde, der hver person deler sine tanker uten at de andre kommenterer, andre ganger samtaler vi fram og tilbake.

Utgangspunktet for samtalene er gjensidig respekt og ønske om å forstå hverandre. Å lytte er minst like viktig som å snakke. De som deltar på en livsdialog bestemmer selv hvor mye de vil dele. Alle deltakere har taushetsplikt.

Eksempel på tema:

  • Hva tenker jeg ut fra mitt tro/mitt livssyn om døden og ev. om liv etter døden?
  • Hva forbinder jeg med ord/begrepet Gud?
  • Hvilken plass/rolle har barnet i mitt livssyn? Hva synes jeg er viktig å gi barna?
  • Hva betyr stillhet og meditasjon i mitt liv/min trosutøvelse?

Bli medlem i DOTL!

Våre samarbeidspartnere

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse, på nasjonalt nivå. DOTL er en av flere lokale dialoggrupper som får støtte fra STL gjennom tilskuddsbevilgning, kursing og veiledning, årlig samling og besøk.

I Drammen er DOTL en viktig bidragsyter til Drammen Sacred Music Festival. Festivalen arrangeres i overkant av ei uke hver september, og  er et møtested for å dele musikk, bilder og fortellinger fra ulike tradisjoner.

Se gjerne festivalens Facebook-side.

DOTL samarbeider også tett med Gjestebud. Gjestebud Norge er en ideell organisasjon etablert i Drammen med eneste formål å arrangere et årlig samlingspunkt som skal feire mangfoldet og fellesskapet i byen. Kjernen i Gjestebud er møtet mellom mennesker over et måltid og en god samtale. Gjestebuds årlige dialogmiddag finner normalt sted siste søndag i oktober.

Vi får tilskudd fra og er en viktig samarbeidspartner for Drammen kommune og jobber for å samarbeide med flere kommuner.

Andre samarbeidspartnere:

  • Kirkelig dialogsenter Drammen
  • Forandringshuset Drammen, KFUK-M

Vil dere samarbeide med oss?

Vi vil gjerne ha flere med på laget. Medlemmer fra vårt styre kommer gjerne på besøk til dere hvis dere ønsker mer informasjon. Send en e-post til vår koordinator koordinator@dotl.no