Nyhetsbrev juni 2023

Dette er nyhetsbrevet fra DOTL for sommeren 2023. Les og del dette gjerne videre!

Nye episoder av URO-podden

Her kan dere blant annet høre på en spesialepisode med opptak fra “roast” på Drammen vgs onsdag 24. mai 2023. Roast er en panelsamtale der autoriteter svarer på spørsmål fra ungdom. Denne gangen var gjestene pater Kiem Nguyen fra den katolske kirke i Kongsberg og imam Faruk Terzic fra den bosniske moskeen (Det Islamske fellesskap Bosnia i Norge). Samtalen ble ledet av dialogprest Karoline Faber. 

Temaet “toxic masculinity” og Andrew Tate er også veldig aktuelt for tiden. Lytt gjerne til de to nyeste episodene av URO-podden før dere tar diskusjonen med ungdom dere kjenner. Samtalen under opptaket var så engasjerende og varte så lenge, at vi måtte dele opptaket i to. Lytt her https://uro.dotl.no/

Ny pilegrimsled gjennom Drammen

Professor Emeritus Notto Thelle var med på åpningen av den nye pilgrimsleden

I forrige uke ble pilegrimsruten Tunsbergleden innviet i sin helhet under Kulturytringsfestivalen i Drammen. I den anledning ble det organisert en panelsamtale med deltakere fra ulike trossamfunn om det å være pilegrim. Fra DOTL stilte to av styremedlemmene våre: Nestleder Nasim Rizvi og Adrien Clavier.

Etter en inspirerende samtale og korte foredrag om arbeidet bak denne pilegrimsleden, fikk deltakerne være med på å gå en liten del av leden med korte innslag til ettertanke underveis. 

NRK P2 Studio 2 deltok på siste del av turen og laget en reportasje om opplegget, samt et intervju med to av paneldeltakerne.

Lytt til sendingen i NRK radios nettspiller: 

Se innlegg på facebook: 

Sykemelding, trenger hjelp 

Koordinator i DOTL har vært sykemeldt siden midten av februar i år. Hun vil sannsynligvis også være sykemeldt en tid utover høsten. Dette betyr at vi sliter med å få gjennomført alt vi ønsker. Har du tid og krefter til å stille som frivillig eller jobbe noe på timebetaling, ta kontakt.

Oppgaver vi trenger hjelp med:

 • Bistå med planlegging og gjennomføring av innslag under Drammen sacred music festival
 • Planlegge og gjennomføre arrangement, slik som Åpne hellige rom og ledermøter
 • Utvikle prosjekter om henholdsvis antisemittisme, islamofobi,m.m.; og kjønns-og seksualitetsmangfold
 • Gi innspill og hjelpe til med praktiske oppgaver i forbindelse med våre prosjekter for ungdom

Festivalplakat

Drammen Sacred Music Festival

Drammen Sacred Music Festival drar i gang igjen 16.-24. september. Festivalen har vært et årlig arrangement i Drammen siden 2010. Drammen-området er kjent for sin internasjonale befolkning og festivalen legger stor vekt på dialog og å involvere ulike grupperinger. Festivalens visjon er å legge til rette for møter som berører, beveger og skaper mening og har ambisjon om å være en sentral festival i dette landskapet.

Tema i år er “Håp” og DOTL vil bidra med tekster om håp fra ulike hellige skrifter og tradisjoner. I tillegg…

Les mer om festivalen her: https://www.drammensacred.no

Illustrasjon fra sykehjem
Vi håper å se deg 2. november! Science Photo Library, NTB scanpix. (https://ndla.no/article/6747). CC BY-NC-SA 4.0.

Fagdag om tro- og livssyn i helsevesenet

Torsdag 2. november kl.12-15 arrangerer DOTL og andre bidragsytere, en fagdag om tro- og livssyn i helsevesenet. Vi setter søkelys på at «Alle som er avhengige av [ …] helse- og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å kunne utøve sin tro og sitt livssyn.», slik Helse- og omsorgsdepartementet slår fast i et rundskriv til alle landets kommuner og fylkesmenn i 2009.

 • Tør vi snakke om tro og livssyn i helsevesenet? 
 • Vet vi hva som er lov og ikke lov å snakke om? 
 • Hvem har ansvaret for å ivareta behov for eksistensielle samtaler og religionsutøvelse? 
 • Er tro og livssyn et behov alle mennesker har? 

For å få svar på disse spørsmålene har vi blant annet invitert Tove Giske, forsker og forfatter innen åndelig omsorg og sykehus-Imam Abdifataah Mahamud, ved OUS.

Nærmere program og sted kommer senere, men hold av dagen. Fint om dere kan spre ordet til alle som kan ha glede av en slik fagdag og gi beskjed hvis du vil bidra med praktisk hjelp i forbindelse med arrangementet. Dagen er spesielt rettet mot helsepersonell og tro-og livssynsledere.

Gratis kurs for religiøse ledere 

Universitetet i Oslo inviterer til en ny runde av kursserien ”Å være religiøs leder i det norske samfunnet”. Tilbudet er kurs over tre semester spesielt beregnet for religiøse ledere* av utenlandsk bakgrunn.

Kurset dekker temaer som: Hva vil det si å være religiøs leder i et samfunn med mange trosretninger? Hvordan finner vi den gode balansen mellom tradisjon og forandring? Hvilke rettigheter har trossamfunnene, og hvilke plikter har de overfor storsamfunnet?

 Se mer informasjon om kurset: https://www.tf.uio.no/studier/evu/kurs/2023/relleder/

 Påmeldingen er åpen, og kurset er gratis (og inkluderer gratis reise og overnatting). STL har vært med på å utvikle kursserien og det er valgfritt å få studiepoeng.

Illustrasjonsbilde flagg
Snart er det Pride-feiring i Drammen

Dialog om kjønn- og seksualitetsmangfold

I august markeres Pride i Drammen og da kommer trolig trossamfunns forhold til skeive igjen på dagsordenen. DOTL ønsker å bidra til gode samtaler om kjønn og seksualitet internt i trossamfunn, mellom ulike trossamfunn og mellom religiøse miljøer og storsamfunnet. 

Vi mener det er viktig at partene kommer møtes i dialog slik at alle forstår hverandre bedre. Derfor starter vi i høst opp et prosjekt som heter “Dialog om kjønn- og seksualitetsmangfold.”

22. august har vi satt av hele styremøtet til dette prosjektet. Vi får besøk av Christiane Seerhausen ved Nansensenteret som leder et lignende prosjekt hos vår søsterorganisasjon i Oslo. Etter styremøtet kommer vi tilbake til detaljene i vårt prosjekt. Har du tanker eller ønsker om temaet, kan du gjerne ta kontakt med oss allerede nå.

Hensikten med dialogen er ikke å oppnå enighet eller endring, men å få større innsikt i temaet og hverandres ståsteder. På den måten ønsker vi å skape rom for dialog og uenighet, samt trening i samtale om krevende tematikk med respekt for forskjellige synspunkter. 

Skoleprosjektet

Tar deres trossamfunn imot skolebesøk eller ønsker dere å starte med dette? DOTL ser nå på ulike måter vi kan hjelpe med å få på plass disse skolebesøkene, både pedagogisk, men også praktisk i form av bestillingsmodell for skolene.
For mer info, ta kontakt med Ingeborg på telefon: 941 31 816. 

Høring – selvmordsforebygging

Det gjennomføres nå en offentlig høring på forslag til handlingsplan for selvmordsforebygging. Handlingsplanen skal bidra til systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet i Drammen kommune. Alle som ønsker det, kan si sin mening om planen.

Mer informasjon og høringsdokumenter finner du på nettsidene til Drammen kommune: Høring – handlingsplan for selvmordsforebygging | Drammen kommune

Høringsfrist: 17.september 2023. Høringssvar sendes til:

 • E-post: kommunepost@drammen.kommune.no     
 • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Høringsinnspill merkes med «Høringssvar, Handlingsplan for selvmordsforebygging. Sak 22/32267». Skriv også hvem som avgir høringssvar. Drammen kommunes forslag til strategi for frivillighet er nå ute på offentlig høring. Vi oppfordrer deg, ditt lag, din forening eller organisasjon til å komme med innspill til strategien.

Høring – strategi for frivillighet 2024-2030

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune vedtok 7. juni 2023 å legge forslag til strategi for frivillighet 2024 –2030 ut på høring. Alle som ønsker det, kan si sin mening om strategien.

Du kan for eksempel gi innspill på hva du er enig eller uenig i, om det er noe du savner i strategien eller kunnskapsgrunnlaget, om noe er uklart eller om du har faktaopplysninger som kan være relevante.

Strategi for frivillighet 2024–2030 skal sikre helhet og systematikk i Drammen kommunes samhandling med frivillig sektor. Strategien foreslår tre overordnede mål med tilhørende strategier. Til hver strategi er det definert innsatsområder som må ivaretas når tiltak skal utarbeides. En strategi er på et overordnet nivå og har ikke tiltak.

Kunnskapsgrunnlaget inneholder nasjonale og regionale føringer, forskning og lokale forhold. Sammen med innspill fra medvirkningsprosesser og kartlegginger i kommuneorganisasjonen, er kunnskapsgrunnlaget utgangspunkt for utarbeidelsen av mål og strategier, samt områder som må ivaretas i iverksettelsen av strategiene.

Høringen består av to dokumenter, samt en oppsummering av innspill av allerede gjennomførte medvirkningsaktiviteter.

Delta på høringen
Frist: 17. september 2023

Send høringssvar på e-post eller post til:

 • kommunepost@drammen.kommune.no.
 • Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Høringsinnspill merkes med «saksnummer 23/23929». Skriv også om høringssvaret kommer fra privatperson, lag, forening, organisasjon eller andre.

Høringsinnspillene som kommer inn vil vurderes i endelig forslag til strategi, som sluttbehandles i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet og i kommunestyret. Høringsinnspillene vil i sin helhet følge med strategien til sluttbehandling.