Vakkert og nyttig årsmøte

Tirsdag 14. mars arrangerte vi årsmøte og to nye representanter ble valgt inn i styret.

Vi startet kvelden med sanginnslag fra fem av våre medlemmer. Fra The Islamic Culture Society Buskerud og Vestfold kom et helt kor av små barn. Bahá’í-samfunnet og baptistene stilte med hver sin solist, fra Hindu Sanatan Mandir bidro to sangere og fra sikhene kom tre musikere. Slik viste vi fram noe av det religiøse mangfoldet i Drammen og Lier – bredden av skjønnheten.

Sang er sentralt i sikhismen

Etter «konserten» intervjuet vår nestleder, Nasim Rizvi, TV2-journalist Kadafi Zaman. Vi fikk høre fra både deres felles barndom, hans yrkesliv og hans forhold til religion.

Nasim og Kadafi

Det formelle årsmøtet

Møteleder Sajid

Årsmøtet startet kl 20. Protokoll:

Tilstede: 16 av 27 medlemmer var representert, 16 stemmeberettigede.
I tillegg var ekstra representanter fra flere av medlemmene samt valgkomiteen til stede.
(DOTL hadde 29 medlemmer tidligere. Ett medlem meldte seg ut i utgangen av 2022, og Dnk Strømsø er ikke lenger en selvstendig menighet, og har derfor gått over til observatørstatus.)

Frammøtte medlemmer med stemmerett

Adventkirken Mjøndalen
Bahá’í-samfunnet i Drammen
Den katolske kirke, Caritas
Det  islamske fellesskap BiH (DzematDrammen)
Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn
DNK Austad Fjell menighet
DNK Nedre Eiker menighetsråd
DNK Bragernes menighet
Drammen Baptistmenighet
Drammen Hindukultursenter
Drammen moské
Hindu Sanatan Mandir
Metodistkirken i Drammen
På Rett Vei
Sri Guru Nanak Niwas
The Islamic Culture society Buskerud og Vestfold

1. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Ordstyrer: Sajid Mukhtar
Referent: Anne M Waal Jensen (konsulent)
Underskrivere: Stina Frøvoll Torgauten og Kobal Visvalingam

Tellekorps: Signe Myklebust og Morten Løberg Strand

Vedtak: Foreslåtte ordstyrer, referent, underskrivere og tellekorps ble godkjent av årsmøtet.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Foreløpig innkalling ble lagt ut på DOTLs nettsted samt sendt i nyhetsbrev 5.januar.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes av årsmøtet

3 Årsmelding 2022

Styreleder Martin Vestøl presenterte årsmeldingen. Årsmeldingen var tilgjengelig på møtet i papirformat. Årsmeldingen ble tilgjengelig på nettstedet 31.januar.

Vedtak: Årsmeldingen er mottatt av årsmøtet og godkjennes. 

4 Årsregnskap 2022 og revisjonsberetning

Regnskapet kunne lastes ned fra og med 16.februar, og var tilgjengelig på nettstedet i en oppdatert utgave 13. mars og i papirformat på møtet. Det var ingen vesentlige endringer fra utgaven 16.februar til endelig regnskap utover at dokumentet ble forenklet og delt opp i selve årsregnskapet og vedlegg.

Styreleder Martin Vestøl la fram regnskapet med forklaringer. Det er et ønske fra ny revisor å vise regnskapet som et aktivitetsregnskap. Dette ble gjort i en overgangsversjon for 2022 og vil gjøres for regnskapsåret 2023.

Utkastet til revisjonsberetningen ble vist fram. Revisor ventet på styrets signaturer på regnskapet for å ferdigstille beretningen. Årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne revisjonsberetningen når den kommer. 

Regnskapet føres i det nettbaserte programmet Fiken.

Vedtak: Resultatregnskap med balanse og noter for 2022 godkjennes av årsmøtet, forutsatt at endelig versjon av revisjonsberetningen viser at årsregnskapet oppfyller gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2022.

5 Budsjett 2022

Styreleder Martin Vestøl la frem budsjettet for 2021, som også kunne leses på vårt nettsted fra 4.januar. Budsjettet var tilgjengelig i papirformat på møtet.

Som i fjor består budsjettet av et basisbudsjett – det vi vet eller kan anta at vi får i drifts- og prosjektinntekter, og et plussbudsjett – det vi håper å få i ekstra tilskudd. Dette viser hva vi kan få til med ekstra midler og hva vi prioriterer bort om vi ikke får disse tilskuddene. Vi søker tilskudd fra ulike ordninger gjennom hele året.

Budsjettet er delt inn i henholdsvis drift og separate budsjett per prosjekt. De fleste inntektene og kostnadene er knyttet til prosjekter, med lønn som den største posten.

Vedtak: Budsjettet tas til orientering av årsmøtet.

6 Handlingsplan 2023

Koordinator Ingeborg Altern Vedal presenterte handlingsplanen med hjelp av lysbilder. Planen ble også presentert på vårt nettsted 4.januar. En utgave i papir ble delt ut på møtet. 

Styreleder Martin Vestøl trakk fram utvalgte tema fra handlingsplanen, blant annet behovet for representanter i fagutvalgene.

I handlingsplanen omtales et prosjekt om antisemittisme. Årsmøtet ønsker at dette prosjektet også skal inkludere islamofobi, og andre former for hat rettet mot religiøse grupper.

Vedtak: Handlingsplanen er mottatt av årsmøtet og ble enstemmig vedtatt. Årsmøtet ber styret ta med seg tilbakemeldingene i arbeidet videre.

7 Fastsettelse av kontingent

Forslag til endring av medlemskontingenten fra kr 1000,- til kr 1500,- f.o.m. 2024.

Vedtak: Årsmøtet vedtar at kontingenten økes til kr 1500,- fra 2024.

8 Valg

Det er 16 stemmeberettigede til stede.

Valgkomiteen besto av:

Signe Myklebust, Den norske kirke
Sajid Mukhtar, Drammen moskè
Didar Singh, Sri Guru Nanak Niwas

Signe Myklebust la fram komiteens innstilling. 

Styret

Valgkomiteen foreslo følgende representanter:

  • Lasse Stølen, Adventkirken i Mjøndalen (gjenvalg)
  • Amarpreet Kaur, Sri Guru Nanak Niwas (gjenvalg)
  • Nasir Gondal, Drammen moské
  • Sita Rani Garg, Hindu Sanatan Mandir Drammen

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til styret i DOTL ble enstemmig valgt

Det nye styret består av:
Martin Vestøl, Metodistkirken i Drammen 2020-22, 2022-24
Nasim Rizvi, På rett vei 2022-24
Lasse Stølen, Adventkirken i Mjøndalen 2017-23, 2023-25
Hilal Kømurcu, Det tyrkiske trossamfunn, Diyanet 2020-22, 2022
Amarpreet Kaur, Sri Guru Nanak Niwas 2021-23, 2023-25
Nasir Gondal, Drammen moské 2023-25
Sita Rani Garg, Hindu Sanatan Mandir Drammen 2023-25
Christoffer Tjelle, Dnk, Austad Fjell menighet 2022-24
Adrien Clavier, Bahá’í-samfunnet i Drammen 2022-24

I henhold til statuttene konstituerer styret seg selv på første møte.

Revisor

Det er DOTLs årsmøte som skal velge revisor og i de siste årene har Hans Jørgen Paulsen, økonomisjef i Drammen kirkelige fellesråd blitt valgt. Imidlertid utløste ett av tilskuddene vi fikk i 2022 krav om statsautorisert revisor, og styret har derfor hyret inn Pål Stiansen i Stiansen & co. Styret ber om at Pål Stiansens firma blir valgt for 2023.

Vedtak: Styrets innstilling til revisor ble enstemmig valgt.

Valgkomité

Sajid Mukhtar, Drammen moské (2023-2024)
Didar Sighn, Sri Guru Nanak Niwas (2023-2024)
Badar Jamil Kiani, The Islamic Culture Society Buskerud og Vestfold (2024-2025) 

Vedtak: De foreslåtte kandidatene til valgkomité ble enstemmig valgt.

9 Forslag til endring i vedtekter

Styrets forslag angående §4, punkt c) om å legge til setningen; Stemmeretten forutsetter at årskontingenten er betalt før årsmøtet finner sted.

Vedtak: Den foreslåtte endringen av vedtekter ble godkjent av årsmøtet

10 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

Styremedlemmene Amir Dzaferi og Badar-Jamil Kiani ble takket med gavekort i bokhandel, for sin innsats i styret. 

Møtet avsluttet kl 21.30

Konstituering av styret

Styremøte 23.03:

26/23-2 Konstituering av styret

AU og kasserer fra 2022-23 ønsket alle å fortsette og ble valgt ved akklamasjon:
Leder Martin Vestøl, Metodistkirken Drammen
Nestleder Nasim Rizvi, På rett vei
AU-medlem: Adrien Clavier, Bahá’í-samfunnet i Drammen
Kasserer Lars Jørgen (Lasse) Stølen, Adventistkirken, Mjøndalen

AU møtes hver onsdag, ca 15 min, digitalt.

Vedtak: AU 2023-24 består av: Martin Vestøl, Nasim Rizvi, Adrien Clavier.
Kasserer: Lasse Stølen

Viktige dokumenter

Signert møteprotokoll, revisjonsberetning m.m kan lastes ned her.

Protokoll arsmøte DOTL 2023 – signert 22.03.2023.pdf 

Årsmelding (pdf) eller årsmelding (Google Docs).

Årsregnskapet (pdf’er):

Last ned handlingsplanen (pdf), eventuelt klikk på lenken til Handlingsplan (Google Docs).

Last ned budsjettet (pdf)