DOTL fordømmer vold

Drammen og omegn tros- og livssynsforum har en stor variasjon av trossamfunn, menigheter og livssynsforeninger som medlemmer. Dette mangfoldet gjør at vi har ulike teologiske syn på homofili, kjønnsidentitet og andre «skeive tema». Innen ett tros- eller livssynssamfunn kan det også være store meningsforskjeller.

Tross meningsforskjellene er vi helt enige om én ting: Vi fordømmer all bruk av vold. Uansett hvor uenige vi er om en sak eller hvor provosert vi kan bli av andres standpunkt, argumentasjon eller handlinger – vold er aldri løsningen. 

Alle DOTLs medlemmer har forpliktet seg til å følge vår formålsparagraf, der det bl.a. står at vi skal «aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon».

DOTL står for fredelig sameksistens og dialog for å løse meningsforskjeller.

Står sammen

Skytingen i Oslo natt til 25. juni er dypt tragisk – enten Zaniar Matapours angrep skyldes religiøs ekstremisme, psykisk sykdom eller en kombinasjon. Våre tanker går til de skadde, alle som savner de to drepte og til alle som nå er redde og frykter nye angrep. Ofrene har vår dypeste medfølelse.

Skyting og annen voldsutøvelse i det offentlige rom skaper frykt. Frykt kan forsterke fiendebilder og øke avstanden mellom folk som skiller seg fra hverandre ideologisk, politisk, religiøst, i utseende osv. 

Mange voldsutøvere bruker frykt som et redskap – de vil skremme oss til å føle, tenke og handle på en bestemt måte. Det er viktig at de ikke lykkes med å vende oss mot hverandre, eller klarer å skremme oss fra å leve som frie borgere i et demokrati.

Skal følges opp

Lørdag 2. juli uttalte stortingspresident Masud Gharahkhani til avisen Vårt Land:

«[Det handler ikke] om hudfarge eller religion, men vi vet at religion misbrukes som en begrunnelse for terror. Derfor trenger vi at religiøse ledere også deltar i disse debattene. De er opinionsdannere i sine miljøer, og når religion bli brukt som argument for vold, må også de på banen.»

Vi vil svare på denne utfordringen. 

I våre statutter heter det: «Arbeidet i DOTL bygger på konsensus-prinsippet. DOTLs uttalelser tar utgangspunkt i dette og formålsparagrafen.» På grunn av ferie inkl. reiser, har ikke DOTLs styre hatt anledning til å samtale om Pride m.m. Dette er et viktig tema som vi vil snakke grundig om og bruke tid på. Vi vil informere om hvordan STL nasjonalt og vi lokalt vil følge opp temaet, så snart vi har fattet avgjørelser.

blomster fra Oslo
Religions- og livssynsledere fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og STL Oslo samlet seg søndag 26. juni til en vandring opp til åstedet, hvor de la ned blomster.
Foto: Hans Olav Arnesen, STL