Bli med på gjestebud!

Vil du påvirke Drammens framtid? Vil du bli kjent med nye mennesker? Nå kan du få gjøre begge deler!

I april er det flere religiøse høytider og vi håper mange vil dele sine feiringer med naboen ved å invitere til gjestebud. Formålet med gjestebudet er todelt. 

 • Folk blir kjent med hverandre og de andres skikker
 • Drammen kommune får tilbakemelding på sine planer

Feirer du ingen høytid nå? Inviter til gjestebud likevel! Eller meld deg som gjest, se e-post lenger ned.

(Det er bare kommunedel 7, nedre del av Strømsø, som har laget opplegg for gjestebud, men vi håper at folk i andre deler av kommunene også vil arrangere slike møter.)

Hvem kan være vertskap?

Alle: enslige, venner, en familie. Så lenge du har en plass der en liten gruppe mennesker kan samles, kan du invitere. Man kan også møtes på kafé eller ute. Du velger selv om du ønsker å servere noe, men hvis du inviterer i tilknytning til en høytid kan det jo være fint å servere noe tradisjonell mat. 

Gjestebudet trenger ikke vare lenge. Bruk en formiddag eller kveld, helg eller ukedag – velg hva som passer best for dere. Gjestebudet kan arrangeres når som helst, så lenge det er før møtene i kommunedelen din (se nederst).

Hvem kan være gjester?  

Alle, men det er en fordel om de er gamle nok til å snakke om temaplanene, vi anbefaler fra ca 12 år. Det eneste kravet vi stiller ellers er at du er åpen for andres skikker og opptrer respektfullt hos vertskapet. 

Hva skal dere snakke om?

Hva er viktig for at Drammen skal være et godt sted å leve i fremtiden? 

I løpet av gjestebudet ber vi dere snakke om kommunenes temaplaner. Temaplanene skal fortelle om kvaliteten og innholdet i de forskjellige tjenestene som kommunen tilbyr, og hva som skal prioriteres de neste 10 årene. Det er valgt ut fire felles satsinger:

 1. folkehelse og livsmestring
 2. på lag med frivilligheten
 3. levekår
 4. nærmiljøutvikling

Disse satsingene angår alle temaplanene og her skal kommunens ulike tjenesteområder jobbe sammen for å nå felles mål. Dere kan gjerne konsentrere dere om det som nærutvalget i din kommunedel har fremhevet, se oversikt nedenfor.  

Generelle spørsmål som kan brukes i gjestebudet:

 • Hva gjør Drammen og ditt nabolag til et godt sted å leve?
 • Hva savner du, hva kunne gjort det bedre?
 • Hva mener du er viktig for at flere barn og unge skal kunne delta i kultur- og fritidstilbud i kommunedelen?
 • Hva tror du viktig for at flere i kommunedelen skal kunne delta i arbeidslivet?
 • Hva tenker du om møteplasser, lekeplasser og grøntområder i ditt nærmiljø?

2. På lag med frivilligheten

Tiltak i temaplanene knyttet frivilligheten (kommunedel 1, 4 og 5), noen forslag til spørsmål dere kan stille hverandre:

 • Hvordan kan ditt trossamfunn/menighet/livssynssamfunn eller annen frivillig organisasjon bidra i din kommunedel?
 • Hvordan kan kommunen/kommunedelen legge til rette for frivillig arbeid i regi av trossamfunn o.l.?
 • Vil tiltakene beskrevet gjøre at samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten blir bedre?
 • Er det noen tiltak du savner?

3. Levekår

Tiltak i temaplanene knyttet til levekår (kommunedel 7), noen forslag til spørsmål dere kan stille hverandre:

 • Hvilke tiltak synes du er spesielt bra, og hvorfor er de gode?
 • Er det tiltak du savner, som burde blitt vurdert inn i temaplanen?
 • Hvordan kan religion/livssyn og tros- og livssynssamfunn påvirke folks levekår?
 • Hva mener du er det viktigste å prioritere på området (levekår) frem mot 2030?
 • Har du andre innspill?

4. Nærmiljøutvikling

Tiltak i temaplanene knyttet til nærmiljøutvikling (kommunedel 8 og 9), noen forslag til spørsmål dere kan stille hverandre:

 • Hva skal til for at du og din nabo skal engasjere dere i lokalmiljøet?
 • Hvordan kan innbyggerne påvirke sitt eget nærmiljø og kommunens tjenester?
 • Hvilken rolle bør tros- og livssynssamfunn spille i utviklingen av deres nærmiljø?
 • Hvilke tiltak i temaplanene synes du er spesielt bra, og hvorfor er de gode?
 • Er det tiltak du savner, som burde blitt vurdert inn i temaplanene?

Oppvekstvilkår

Temaplanen for oppvekst og læringsløp (kommuendel 2), noen forslag til spørsmål dere kan stille hverandre:

 • Hvordan vil du beskrive oppvekstmiljøet Krokstadelva og Stenseth per i dag?
 • Hva er viktig å holde fast på og hva bør forbedres?
 • Hva tenker du om satsningene:
  1. Alle skal med
  2. Trygg og sterk hele livet
  3. Gode overganger i livets faser
  4. Lek, læring, skaperglede og mestringstro
 • Hvordan kan religion og menighet/trossamfunn bidra positivt og negativt i et barns oppvekst?

Hva er temaplaner?

Skjematisk framstilling av planeneEn kommuneplan sier hvordan kommunen skal bli de neste årene. Hvilket samfunn vil vi ha? I hvilken retning skal vi gå? Kommuneplanen er overordnet, alle andre kommunale planer må være basert på den. 

Drammen kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel i desember 2021. Nå jobber kommunen med å lage en arealplan og med temaplaner. 

Kommuneplanen sier hva som er målet. Temaplanene sier hvordan vi kommer til mål. Temaplanene inneholder konkrete satsinger og tiltak, som viser kommunens prioriteringer.

Det skal lages 4 temaplaner. Arbeidet ledes av de politiske hovedutvalgene. Temaplanene skal være et bindeledd mellom:

 • kommuneplanens samfunnsdel – som viser mål og retning
 • handlings- og økonomiplanen – som er der det bestemmes hvor mye penger kommunen skal bruke på ulike formål

Framdrift: Utkast til temaplaner er klare og behandles politisk i kommunen i mars-april-mai. Nærutvalgene skal løfte fram tema som er viktige for sitt lokalmiljø. 

Les temaplanene her (lastes ned):

Hvordan melder jeg meg på?

Du kan gjerne invitere naboer eller kolleger på gjestebud uten DOTLs innblanding. Men hvis du vil ha hjelp til å finne gjester eller til å finne noen å besøke, kan du sende en e-post til meet@dotl.no. Fortell hvilken kommunedel du bor i, om du vil være vertskap eller gjest og ditt navn og telefonnummer.

Hva skjer etter gjestebudet?

Verten sender innspill til DOTL (koordinator@dotl.no) og til nærutvalgsleder/lokalkoordinator. Fortell gjerne hvor mange som deltok, aldersspenn og kjønnsfordeling. 

Delta gjerne på møtet i nærutvalget i ditt område når saken skal behandles:

Kommunedel og nærutvalg Møtedato og tidspunkt
(vi har ikke fått tidspunkt for alle)
1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen Temasamling: På lag med frivilligheten Mandag 2.mai, kl. 18.00, Knutepunkt Mjøndalen (Mjøndalen gamle rådhus)
2 Krokstadelva og Stenseth Temasamling: Oppvekstmiljøet i Krokstadelva og Stenseth Lørdag 7.mai, kl. 11.00, Menighetssenteret i Krokstadelva
3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden  
4 Rødskog og Gulskogen Workhop: På lag med frivilligheten Onsdag 4.mai, kl. 19.30, SIF-huset På Gulskogen
5 Konnerud og Skoger vest Kommunedelskonferanse: På lag med frivilligheten Torsdag 28.april, kl,18.00, Konnerud kirke Gramsborgvn.3
6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell  
7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen Temasamling: Levekår Torsdag 5.mai, kl.18.00, Knutepunkt Strømsø
8 Bragernes og Øren Temasamling: Nærmiljøutvikling Tirsdag 3.mai, kl.18.00, Bragernes Menighetshus
9 Skoger, Åskollen og Nesbygda Temasamling: Nærmiljøutvikling Torsdag 21.april, kl. 18.00, Åskollen skole
10 Svelvik, Ebbestad og Berger