Vi endret Drammens planer

Drammen kommune har arbeidet med den nye kommuneplanen i et par år. Nå er den vedtatt og takket være DOTL er tro og livssyn nå en del av planen.

På ledermøtet i mai 2019 (se – Vi må stå sammen) sa prosten i Den norske kirke i Drammen, Kjell Ivar Berger:

– Det er frustrerende å lese i heftet «Drammens nye veivalg» og se at tro, religion og livssyn ikke er nevnt. Det ser ut som kommunen har en berøringsangst med den religiøse delen av livet. Vi som sitter her er ressurser, bruk oss.

Ble ikke hørt

Dessverre hjalp ikke oppfordringen nevneverdig og da kommunen la fram det første utkastet til ny kommuneplan i januar 2021, var fortsatt tro, religion og livssyn utelatt. Kommunen la opp til en bred og grundig høring, og DOTL deltok aktivt, men da nytt utkast var klart i juni 2021 ble vi oppgitt.

– Da vi oppdaget at tro og livssyn fortsatt ikke hadde fått noen plass i kommuneplanen, tok vi kontakt med medlemmer i formannskapet. Det første som ble nevnt da saken ble behandlet i formannskapet var våre ankepunkt, forteller styreleder Martin Vestøl.

I brevet til formannskapet skrev vi bl.a.:

– I visjonen står det at Drammen skal være et godt sted å leve i alle livets faser, men dokumentet omtaler ikke overgangsriter knyttet til de ulike fasene, slik som barnedåp, konfirmasjon, giftemål og begravelse. Slike riter betyr mye for mange og kommunen bør legge til rette for at alle får mulighet til å feire sine riter i egnede lokaler, f.eks. humanistisk konfirmasjon i et livssynsnøytralt og høytidelig lokale.

Fikk gjennomslag

Diskusjonen i formannskapet ga oss håp:

– Planen som ble vedtatt i kommunestyret i desember viser at det nytter! Vi fikk både endret kommunens visjon og et av delmålene, og dette tror vi vil ha betydning for arbeidet de neste årene. Drammen er nå et skritt nærmere et livssynsåpent samfunn, sier Vestøl.

Drammen kommunes visjon for de neste tjue årene er at Drammen skal være et godt sted å leve (vår endring i rødt):
«Visjonen «Et godt sted å leve» omfatter alle livets faser, sett fra innbyggernes ståsted. Et godt sted å leve er et sted hvor innbyggerne er inkludert og finner sin plass i storsamfunnet og har gode opplæringstilbud, boliger tilpasset livets ulike faser, attraktive arbeidsplasser, et variert handels- og servicetilbud, stor bredde i både organiserte og uorganiserte aktivitets- og fritidstilbud, mulighet til å utøve sin tro, godt utbygd infrastruktur og et trygt omsorgstilbud. Drammen kommune har alle forutsetninger for å være et godt sted å leve.»

Under punkt 4.1 God oppvekst og godt liv fikk vi inn følgende strategi under delmål C, Drammen har et variert aktivitetstilbud for alle:
«Utvikler aktivitetstilbud i samarbeid med frivillighet, trossamfunn, idrett, kultur og friluftsliv.»

Vurdering av våre innspill

Våre høringssvar ble oppsummert sammen med andre og vurdert slik av arbeidsgruppa (klikk på bildene):
kommuneplanen