Er vi på rett vei?

DOTLs aktivitet har økt kraftig de siste årene og vi vil nå finne ut hvordan vi best kan jobbe sammen framover. Hvordan kan vi sikre at DOTLs arbeid bidrar til å oppfylle organisasjonens formål?

På seks år har DOTLs inntekter og kostnader blitt tredoblet. Medlemsmassen har også økt, fra 21 til 29 menigheter, trossamfunn og foreninger. Vi har mange flere prosjekter og arrangement på gang enn tidligere. Nå må vi stoppe opp og sjekke: Er vi på rett vei?

Formålet til DOTL er:

 1. å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
 2. å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn.
 3. å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt fellesskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 4. å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.

Medlemsundersøkelse

Vi ser at det er vanskelig å nå ut med informasjon om DOTLs arbeid og skape engasjement for dialog hos våre medlemmer. 

 • Hva skal til for medlemmer i ditt trossamfunn/menighet/forening blir kjent med DOTLs arbeid? 
 • Hva skal til for at medlemmer hos dere har lyst til å bidra i DOTL? 
 • Hva trenger dere fra DOTL?
 • Hva synes dere DOTL skal legge vekt på i de kommende årene?

Disse og andre spørsmål vil vi gjerne ha dine innspill til! (Derfor vil dere få en telefon fra et av medlemmene i DOTLs styre som vil drøfte disse tingene med dere, før årsmøtet.) Vi oppfordrer dere til å lese handlingsplanen. Dere kan også gjerne svare på denne undersøkelsen.

Styrets tre tiltak

Styret ønsker å gjøre fire endringer:

 1. Redusere styremøtene fra hver måned til annenhver. 
 2. Opprette et arbeidsutvalg (AU) med tre styremedlemmer og koordinator, som skal drifte DOTL mellom styremøtene. 
 3. Opprette fagutvalg (FU) som skal jobbe med spesifikke områder (prosjekter og arrangement).
 4. Arrangere to ledermøter i året der vi samtaler om DOTLs arbeid m.m. og gir medlemmene mulighet til å korrigere DOTLs retning mellom årsmøtene. 

Fagutvalgene og ledermøtene håper vi skal engasjere flere i dialogarbeidet. 

Vi håper både at flere fra våre medlemssamfunn vil bidra med noe de brenner for, og at flere av menneskene i Drammen og Lier oppdager gleden og nytten ved dialogarbeid. Vi håper å nå ut til mange nye mennesker, både medlemmer hos dere (farga sirkler) og befolkningen ellers (grå sirkler)!

illustrasjonsbilde

Styret foreslår fem fagutvalg (FU) som skal jobbe med følgende områder:

 1. Åpne arrangement som krever forholdsvis mye planlegging, slik som Åpne hellige rom

 2. Åpne møter som arrangeres hyppigere og er i mindre skala, f.eks. Ypsilonsamtaler
  bilde fra Ypsilon-samtale

 3. Ulike tilbud for ledere (åndelige ledere, daglige ledere, styremedlemmer etc) slik som kurs og ledermøter
  ledermote-om-media

 4. Sosialt arbeid o.l., slik som URO, samarbeid med barnevernet og tiltak som skal bidra i bekjempelsen av korona.

 5. Prosjektet Strømsø ungdom: Et livssynsåpent tilbud til ungdom på Strømsø, i samarbeid med skole, knutepunkt og lokale menigheter/foreninger. 

Vi har prøvd å se for oss hvordan arbeidet i det enkelte fagutvalg kan bidra til å oppnå hvilken del av DOTLs formål: fred i samfunnet; kontakt mellom menigheter, trossamfunn og foreninger; FNs konvensjoner; sosialetiske spørsmål.

Hvor mye arbeid det er å sitte i et fagutvalg vil variere. F.eks. vil arbeidet med Åpne hellige rom kreve månedlige møter og noe arbeid utenom møtene i april-september, mens arbeidet med Ypsilonsamtaler vil være hele året med møter kanskje annenhver måned. 

Formell organisering 

Årsmøtet er DOTLs øverste organ. På årsmøtet har alle 29 medlemmer tale- og stemmerett. Årsmøtet velger et styre som skal arbeide på vegne av medlemmene mellom årsmøtene. 

illustrasjonsbilde

Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder og kasserer,  og oppretter et arbeidsutvalg (AU). AU har ansvar for driften mellom styremøtene, men større beslutninger skal tas av styret. 

Styret oppretter fagutvalg etter behov, og delegerer ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangement osv. til fagutvalgene. Styret kan ev. be om hjelp fra valgkomiteen til å finne representanter til fagutvalgene. 

Det skal være ett styremedlem i hvert av fagutvalgene, slik at det er et bindeledd mellom styret og fagutvalget. Fagutvalgene konstituerer seg selv med en leder (gjerne styremedlemmet, men kan også være en annen).