Handlingsplan 2021

Handlingsplanen viser hva vi skal jobbe med i dette året. Vi legger fram handlingsplanen for 2021 på årsmøtet 23. mars.

Les gjerne Nytt år – nye muligheter også 🙂

Prosjekter:

Annet arbeid

Det er utfordrende å lage en handlingsplan i et år som er så usikkert. Når kan vi igjen samles fysisk? Hvordan vil korona påvirke hverdagen vår og hvordan våre medlemmer kan arbeide i 2021? Hvilke av DOTLs mange ønsker vil være mulig å realisere? 

Som alltid er det også usikkert hva vi har råd til. Hvor mye vil vi få i driftstilskudd? Hvilke prosjekttilskudd kan vi håpe på?

Vi velger å være optimistiske, kaster mange baller opp i lufta og vil gjøre vårt beste for å sjonglere dem. Vi har satt opp et basisbudsjett og et budsjett som viser hva vi kan gjøre om vi får mer i tilskudd. Handlingsplanen reflekterer dette. 

Oppsummert er dette DOTLs satsningsområdet i 2021:

 • barn og ungdom gjennom URO, Digitale hellige rom og Åpne hellige rom
 • organisasjonsutvikling hos medlemmene med styrekurs, jakt på gode lokaler og konferanse
 • dialog for “vanlige folk” med Ypsilon-samtaler, Åpne hellige rom og Gjestebud

Medlemmer i DOTL

Blant våre medlemmer har vi livssynsforeninger, selvstendige trossamfunn og lokale menigheter av nasjonale trossamfunn. Vi er per i dag 26 medlemmer. Vi avsluttet 2020 med å sende nyttårshilsen til både dem og alle de andre trossamfunnene, menighetene og livssynsforeningene, i tillegg til kommunale instanser som skoler. Vi håper at brevet og STLs høytidskalender som vi la ved, skal inspirere flere til å engasjere seg i DOTLs arbeid i år. 

DOTLs forhold til medlemmene våre kan oppsummeres slik:

 • Vi skal yte sørvis, f.eks. tilby relevante kurs, møter og andre arrangement som kan gi praktisk hjelp og inspirasjon; videreformidle informasjon fra myndighetene; og legge til rette for samarbeid mellom ulike livssynsforeninger, trossamfunn og menigheter. 
 • Vi skal jobbe politisk for et livssynsåpent samfunn, likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn; at mennesker får utøve sin religion/sitt livssyn i dagligliv, ved høytider og når livet er vanskelig; og at menigheter, foreninger, tros- og livssynssamfunn blir anerkjent for bidraget de gir som del av sivilsamfunnet. 
 • Medlemsorganisasjonene skal videreformidle informasjon om DOTLs aktiviteter og annet arbeid til sine medlemmer, f.eks. når vi trenger frivillige eller ønsker deltakere. 
 • Medlemsorganisasjonene skal når ønskelig fortelle DOTL om sitt arbeid, utfordringer de møter og annen relevant informasjon slik at vi kan være et bindeledd mellom dem og myndighetene.  

Prosjekter

Vi er i gang med flere prosjekter som vi ønsker å videreføre i 2021.

URO – ungdom, religion og oppvekst

Det kan være tøft for ungdom som vokser opp i religiøse hjem å bli dratt mellom familien og vennenes forventninger.
Illustrasjon: Karolina Sobolak

Hvordan er det å vokse opp i Norge med en annen tro og/eller en annen kultur enn majoriteten? URO-prosjektet handler om krysspress og hvordan ungdom som lever med beina i to “virkeligheter” kan takle motstridende forventninger hjemme og fra storsamfunnet. Gjennom URO håper vi på å skape forståelse og bevisstgjøre voksne på hvordan det er å være ungdom i krysspress i Norge, og hvordan vi som voksne best kan møte dem, og dessuten utruste ungdom til å takle presset.  

Med basisbudsjettet kan vi tilby URO-seminar på skoler, i menigheter, ungdomsklubber etc. til kostpris. Seminar fungerer best om vi kan møtes fysisk. 

Med mer i tilskudd (plussbudsjettet) kan vi satse hardere og invitere til åpne, gratis seminar samt besøke foreninger o.l. som har stram økonomi. 

 • Da vil vi også kunne holde flere URO-kurs: gi ungdommer opplæring i å fortelle sine historier om temaet. Disse kursene er viktig for oss også fordi vi får “input” fra ungdommene til å videreutvikle URO. Det er lettere å holde fysiske URO-kurs med strengt smittevern enn seminar på grunn av antall deltakere. 
 • Vi ønsker også å lage en URO-podkast om temaet. Innhold: ungdommenes fortellinger, intervjuer og samtaler med foresatte, lærere, religiøse ledere, forskere, forfattere og ungdom. Podkasten kan både være til opplysning, ettertanke og trøst for private lyttere, og brukes på ungdomsklubber, skoler osv. som innledning til samtale om temaet. Produksjon av podkast kan gjennomføres med gode smitteverntiltak. 

Lokaler – hvor skal vi være?

I Drammen og omegn er det flere av de små/nye menighetene som sliter med å finne egnede lokaler. Også godt etablerte foreninger mangler lokaler ved store feiringer. I 2020 fikk flere av disse mer kunnskap om temaet på seminaret “Jakten på gode lokaler”. I 2021 vil vi følge opp prosjektet:

  • Basisbudsjett: Lage en standardkontrakt for menigheter som leier ut til andre menigheter. Distribuere denne og STL Bergens veileder “Forsamlingslokaler”.
  • Basisbudsjett: Jobbe politisk med tematikken, bl.a. i arbeidet med Drammen kommunes arealplan. 
  • Basisbudsjett: Gjennomføre et forprosjekt: DOTL som formidler av lokaler.
 • Plussbudsjett: Hvis forprosjektet tilsier det: Finne tekniske og administrative løsninger for at DOTL kan være formidler mellom dem som trenger lokaler og dem som har lokaler. Både for langsiktig leie og for enkeltarrangement. 
 • Plussbudsjett: Arranger et nytt seminar/kurs der deltakerne får konkret informasjon om hvordan ulike ting gjøres innenfor myndighetenes regelverk, f.eks. bygge om, bygge nytt eller leie ut. Dette kan være gratis for våre medlemmer, mens andre foreninger og trossamfunn må betale.  

Konferanse

Vi vil arrangere en konferanse som skal være en møteplass mellom myndigheter (kommunene og fylkesmann som tilskuddsgiver/søknadsbehandler) og livssynsforeninger, trossamfunn og menigheter. Målene er at kommunene skal bli kjent med disse både som medlemsorganisasjoner og som aktører i sivilsamfunnet – mange gjør mye for sine medlemmer og andre i lokalsamfunnet, og at tros- og livssynsorganisasjoner skal bli kjent med myndighetenes rolle på tros- og livssynsfeltet. Vi har fått noe prosjektmidler til konferanse. 

Digitale hellige rom

Våren 2020 da vi så at korona gjorde det vanskelig å gjenta Åpne hellige rom under Drammen Sacred Music Festival, fant vi på at vi kunne lage en digital versjon. Ideen har nå utviklet seg til følgende prosjekt:

 • Vi besøker utvalgte kirker, moskeer og templer i vårt område. Vi filmer, intervjuer og tar bilder. Dette råmaterialet bruker vi til å lage ulike produkter.
 • Vi lager filmer som publiseres åpent for publikum, der folk blir bedre kjent med både byggene og arbeidet som gjøres der. 
 • Vi lager, sannsynligvis i samarbeid med et forlag, et undervisningsopplegg:
  • filmer med refleksjonsspørsmål
  • digitale rom der elevene kan gå på oppdagelsesturer (360-gradersbilder)
  • lærerveiledning

Vi har fått tilskudd til dette prosjektet slik at det gjennomføres med basisbudsjettet. Samarbeidet med forlaget vil hjelpe oss både med det faglige innholdet, den pedagogiske framleggingen og digitale publiseringen, og gjøre at vi kan bruke pengene mest mulig effektivt. 

Med økt tilskudd kan vi i holde kurs for KRLE-lærere etter modell fra STL Bergen

Åpne hellige rom

Vi arrangerte Åpne hellige rom for første gang under Drammen Sacred Music Festival 2019. 22 svært ulike kirker, moskeer og templer var med. Festivalen varer i ti dager og i løpet av disse dagene inviterte vi og vertskapet publikum til å besøke disse byggene. Vi arrangerte også to bussturer. Tilbakemeldingene fra de som deltok var veldig gode, men besøket var ikke så bra som vi håpet. I 2020 avlyste vi Åpne hellige rom på grunn av korona. Vi ønsker å gjennomføre i 2021, gjerne i samarbeid med skoler som ønsker slike besøk som del av KRLE-undervisningen.

Basisbudsjett: Enkel utgave med kun digital forhåndsinformasjon. 

Plussbudsjett: Produksjon av brosjyrer og plakater, guidede bussturer utenfor sentrum og vandreturer i Drammen sentrum, undervisningsopplegg for skolene, muligens seminar i et eller flere av de hellige rommene. 

Koronakunnskap

Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
Laget av: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Vi har siden nedstengingen i mars 2020 bistått myndighetene med å informere.  Gjennom e-post, sms og fysiske brev til livssynsforeninger, trossamfunn og menigheter har vi spredd informasjon både om hvilke regler som gjelder spesifikt for disse organisasjonene, og bedt dem om å informere sine medlemmer om smittevern generelt. Dette arbeidet vil vi fortsette med, også på et basisbudsjett. Imidlertid kan vi gjør mer, f.eks. å ringe rundt og drive annen oppsøkende virksomhet, med ekstra tilskudd. 

Plussbudsjett: Vi har søkt IMDi om tilskudd til et todeltprosjekt:

 1. Kunnskap ut: Bidra til at informasjon om korona, smittevern og spesielt vaksine når fram til bosatte og andre som befinner seg i vårt område. Informasjonen vil være produsert av Lier og Drammen kommune samt sentrale helsemyndighetene og frivillige organisasjoner. 
 2. Kunnskap inn: Gjennom kvalitative undersøkelser skaffe kunnskap om hvilken informasjon som når fram: Hvilken form, innhold og kanal er mest effektiv innen ulike demografiske grupper. 

Med «når fram» mener vi at målgruppene mottar informasjonen, forstår den og etterlever den. Inkludert i informasjonsarbeidet om korona er altså å overbevise mottakerne om visse holdninger og adferd. 

Arbeid utenom prosjekter

Barnevernet i møte med religiøse og etniske minoriteter

Barnevernet i Drammen kontaktet DOTL med ønske om å etablere et flerårig fast samarbeid. De ønsker et toveissamarbeid: Barnevernet lærer om kulturelle og religiøse minoriteter og disse gruppene lærer om barnevernets arbeid. I dette arbeidet vil vi samarbeide med STL, som både bidrar opplæringsprogrammet KOMBA (minoritetskompetanse i barnevernet) og prosjektet BRO (barnevern – religion – oppdragelse). Målet med BRO er å bidra til å øke kunnskapen om religion i barnevern og om barnevern i religiøse miljøer. 

Det tar tid å etablere kontakt og bygge tillit og det er viktig å få tak i de rette nøkkelpersonene. Dette er et langsiktig arbeid og vi ser for oss å bistå barnevernet i flere år framover. Etablering av kontakt og planlegging av arbeidet videre gjør vi på basisbudsjettet. Med økt tilskudd kan vi arrangere seminar m.m.

Kurs for styre og menighetsråd

Plussbudsjett: STL Bergen gjennomførte i 2020 grunnkurs i styrearbeid i tros- og livssynssamfunn. Kurset gikk over to lørdager hver på fire timer, med åtte tema. Dette inkluderer styrets oppgaver, ansvar og verv, organisasjonsstruktur, årsmøte, vedtekter, beslutninger, delegering, organisasjonskultur, økonomi og arbeidsgiveransvar. Kurset var særlig tilrettelagt for innvandrere som er mindre kjent med praksis innenfor frivilligheten i Norge. 

DOTL ønsker å tilby våre medlemmer m.fl. et tilsvarende kurs, med to ekstra tema: 

 • Digitale løsninger som kan lette styrearbeid
 • Maktmennesker, krenkelser og grenseoverskridende atferd  

Vi kan ev. gjennomføre hele deler av kurset i samarbeid med f.eks. Frivillighet Norge, Buskerud innvandrerråd og tilsvarende organisasjoner. Kurset må finansieres med økte driftstilskudd og/eller prosjektmidler. 

Hjelpeorganisasjoner og menigheter

Basisbudsjett: Det er mange menigheter og andre organisasjoner som hjelper innbyggere med ulike problemer, knyttet til bl.a. fattigdom, sykdom, utenforskap og rus. DOTL ønsker å skaffe en oversikt over hvem som hjelper hvem og gjør hva. En slik oversikt vil være til hjelp både for enkeltpersoner, menigheter, trossamfunn og foreninger som ønsker å engasjere seg eller etablere eget tilbud, for mennesker som trenger hjelp og for kommunale hjelpeinstanser.

Kommuneplan

Basisbudsjett: I forbindelse med kommunesammenslåingen er Drammen i gang med å utarbeide ny kommuneplan. DOTL er invitert til å bidra i samfunnsdelen av planen. DOTL ønsker å synliggjøre tro, religion og livssyn sin plass i samfunnet, og tros- og livssynsorganisasjoner som aktører i sivilsamfunnet. Vi ønsker at kommunen tidlig involverer livssynsforeninger, trossamfunn og menigheter i planer og spesielle satsinger slik at disse kan jobbe med tematikken både internt og utad. 

DOLT vil også gi innspill til arealplanen, bl.a. for å løfte fram behovet for forsamlingslokaler. 

Arrangementer utenom prosjekter

Ypsilonsamtaler / åpne møter

Det blir 10 åpne møter i 2021 som et samarbeid mellom DOTL, Kirkelig dialogsenter Drammen (KDD) og Drammensbibliotekene. Møtene starter med en samtale mellom dialogprest Ivar Flaten og noen gjester om spesifikke tema. Denne samtalen blir til podkasten Ypsilonsamtaler. Det blir kulturinnslag ved Drammen kulturskole etter samtalen på scenen. Deretter deles publikum i mindre grupper som har livsdialog/samtaler om dagens tema. Se vårt nettsted: https://www.dotl.no/events/kategori/apent-mote/ypsilon-samtaler 

Møtene gjennomføres med basisbudsjettet. Med ev. prosjekttilskudd til DOTL og/eller KDD frigjøres midler til annet arbeid. 

Ledermøte

Vi vil i løpet av våren arrangere et møte for alle med lederansvar hos våre medlemmer og andre tros- og livssynsorganisasjoner. Dvs. åndelige ledere, valgte ledere og daglig ledere. Møtet blir sannsynligvis digitalt. 

Ad-hoc: Trygg i bønn m.m.

Vi håper at 2021 blir et år uten terroraksjoner mot hellige hus og menneskene der. Men skjer det igjen er vi klare til å mobilisere raskt til positive motreaksjoner slik som #tryggibønn for å vise at vi står sammen på tvers av tro og livssyn. 

22. juli-markering

I 2021 er det ti år siden terroren i Oslo og på Utøya. STL og regjeringen oppfordrer oss til å bidra til at de lokale markeringene får et mangfoldig preg. DOTL ønsker å bli med på kommunale arrangementer og ev. markeringer i regi av andre.

Drammen kirkeforum

De fleste av Drammen kirkeforums foredragsmøter vil være interessante for folk fra ulike religioner og livssyn. DOTL vil i 2021 aktivt markedsføre disse møtene.  

Drammen Sacred Music Festival

Festivalen arrangeres i uke 38. DOTL har styreplass og deltar i planlegging. Vi håper mange av våre medlemmer har lyst til å bidra i programmet, først og fremst gjennom satsingen på Åpne hellige rom (se ovenfor).

Gjestebud

Dessverre måtte Gjestebud 2020 avlyses av smittevernhensyn. Vi håper det igjen blir mulighet til å invitere mange til middag og samtaler første søndag etter FN-dagen, og vil hjelpe til på ulike vis. 

Samarbeidsrelasjoner

Tunsberg bispedømmeråd

DOTL samarbeider med bispedømmet gjennom Kirkelig dialogsenter Drammen.

Kirkelig dialogsenter Drammen (KDD)

KDD er en del av Den norske kirkes satsing på dialog. KDD er en av DOTLs nærmeste samarbeidspartnere, bl.a. låner vi kontor av KDD. Daglig leder i KDD, Ivar Flaten, er sentral i arbeidet med Gjestebud, Drammen Sacred Music Festival og podkasten Ypsilonsamtaler. Alle disse prosjektene er DOTL engasjert i på ulike måter. Se KDDs hjemmeside for oppdatert informasjon: www.kddrammen.no 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

STL er en nasjonal paraply for lokale dialoggrupper slik som DOTL. Vi får årlig statlig driftstilskudd gjennom STL. STL jobber for å koordinere, støtte og inspirere til dialogarbeid. Et av våre styremedlemmer er ansatt i STL og DOTL samarbeidet tett med STL. Vi deltar i kontaktmøter der alle landets dialoggrupper møtes.  

Drammen og Lier kommuner, og Viken fylkeskommune

Vi har jobbet med koronainformasjon i samråd med kommunene i 2020, og vil fortsette å være en viktig samarbeidspartner for kommunenes smittevern i 2021.

DOTL har gjennom snart 13 år bygget opp et stort nettverk. I tillegg til våre 26 medlemsorganisasjoner deltar mennesker fra en rekke andre trossamfunn, menigheter og livssynsforeninger på våre arrangement. Vi har bygget opp en database med kontaktinformasjon til 67 trossamfunn, menigheter og livssynsforeninger utenom Den norske kirke i vårt område, og delt denne med nøkkelpersoner i kommunene samt politiet. Se ellers prosjektet Koronakunnskap.

Vi har også innledet samarbeid med barnevernet i Drammen, se beskrivelse over.

I tillegg kommer arbeidet med vår konferanse, med KRLE, URO i skoler og kommunale ungdomsklubber, og med kommuneplanen i Drammen.  

Vi håper at vi i 2021 kan få økt driftstilskudd fra Drammen kommune og begynne å få tilskudd fra Lier kommune. Vi har budsjettert med det samme vi fikk i driftstilskudd i fjor i vårt basisbudsjett. 

Forandringshuset Drammen

Forandringshuset i Drammen er en del av KFUK-KFUM. Målet er å skape et miljø og gode aktiviteter for ungdom på tvers av religiøs og kulturell bakgrunn. Forandringshuset Drammen er en av våre nærmeste samarbeidspartnere i det daglige arbeidet. Samlokalisering i Fjell kirke gir god synergieffekter.