Manuela møtte lederne

Direktør for arbeid og inkludering i nye Drammen kommune, Manuela Ramin-Osmundsen, noterte flittig alle innspill på ledermøtet 7. mai.

tekst og foto: Ingeborg Altern Vedal

Manuela Ramin-Osmundsen ble nylig tilsatt som direktør for arbeid og inkludering i nye Drammen. Hennes mandat er å være med på å bygge opp en ny organisasjon. Hun presiserte at hun derfor ikke har mandat til å ta stilling til forholdene slik de er per nå – det er dagens tre kommuners ansvar.

Direktør for arbeid og inkludering i nye Drammen kommune, Manuela Ramin-Osmundsen, noterte flittig alle innspill på ledermøtet 7. mai.
Direktør for arbeid og inkludering i nye Drammen kommune, Manuela Ramin-Osmundsen, noterte flittig alle innspill på ledermøtet 7. mai.

Innhenter informasjon

Manuela er del av en prosjektstab som nå arbeider med å innhente informasjon og utarbeide planer for den nye kommunen. Det er blitt avholdt 11 lokale dialogmøter og 22. mai arrangeres et dialogmøte med frivillige organisasjoner.

DOTL inviterte henne til vårt ledermøte for at våre medlemmers ledere skulle få vite mer om kommunesammenslåingen og at hun skulle bli kjent med oss.

– Det var veldig nyttig for meg å være med på hele møtet. Runden rundt bordet ga meg innsikt i bredden av medlemmer i DOTL og jeg ble kjent med menighetsrådsledere, forstandere, prester, moskeledere og andre, forteller Manuela.

Hun noterte flittig både under runden rundt bordet og da de frammøtte kunne komme med sine innspill og spørsmål etter hennes foredrag.

Deltakerne på DOTLs årsmøte lyttet til Manuelas foredrag om nye Drammen kommune.
Deltakerne på DOTLs årsmøte lyttet til Manuelas foredrag om nye Drammen kommune.

Mer lokaldemokrati

I sitt foredrag (last ned pdf) presenterte Manuela oppbyggingen av ny kommune, særlig hva som er vektlagt for å understøtte føringer i den politiske plattformen. Administrasjonen har utarbeidet Veivalg-Nye Drammen, et dokument som er nå vedtatt i Fellesnemnda.

Hensikten med arbeidet er å

  • Utvikle stedets særegne kvaliteter
  • Gi økt tilhørighet til stedet og kommunen, bedre livskvalitet og folkehelse
  • Bidra til utvikling av lokaldemokratiet
  • Gjøre det enklere å samordne ressursinnsatsen

Når Nedre Eiker, Svelvik og Drammen blir en ny kommune 1. januar 2020 vil Drammen være Norges 7. største kommune befolkningsmessig.

– En større kommune skal gi mer lokaldemokrati. Vi skal forsterke eksisterende lokalsamfunn, forventer direktøren.

Etter Manuelas foredrag kunne tilhørerne komme med spørsmål og innspill.
Etter Manuelas foredrag kunne tilhørerne komme med spørsmål og innspill.

Ny kommuneinndeling

Kommunen skal deles inn i ti kommunedeler, der selv de minste har minst like mange innbyggere som to hundre av Norges kommuner. I hver kommunedel blir det utformet et lokalt knutepunkt.

– Dette grepet er særdeles viktig i ambisjonen om å ha en enda bedre kontakt mellom kommunen og innbyggerne. Vi ser for oss at vi utvikler et tett samarbeid med frivilligheten. Kommunedelene er ulike. Innbyggernes behov er ulike. Menigheter, tro- og livssynsorganisasjoner har ulike prosjekter på gang og ulik løpende kontakt med innbyggere. Dette er et interessant utgangspunkt for vårt videre samarbeid, mener Manuela.

I hver kommunedel skal det opprettes nærutvalg, som skal bestå av 4 politikere og 8 innbyggerrepresentanter. Her kan det være aktuelt med representanter fra menighetene.

– Den nye kommunen har i dag ikke begynt å diskutere hvordan vi skal forholde oss til og samarbeide med DOTL og religion- og livssynsorganisasjoner. Det kan vi gjøre på ulike måter. Men vårt utgangspunkt er at vi skal ha et samarbeid med dere etter 1. januar 2020, forsikrer Manuela.