Bli en god nabo!

2019 er året der vi oppfordrer DOTLs medlemmer til å bli bedre kjent med naboene, vise seg fram under Drammen Sacred Music Festival og å delta på ledermøtet og andre arrangement. Dessuten vil vi forsøke å hjelpe til med lokaler og andre praktiske ting.

Tekst: Ingeborg Altern Vedal, hovedfoto: Roger Hennum

Med årsmøtet i ryggen er DOTL klare for å iverksette handlingsplanen for 2019. Til det trenge vi aktiv innsats fra våre medlemmer.

– Hva DOTL gjør i løpet av et år er helt avhengig av våre medlemmer. Vi vet at mange lever travle liv og vi forsøker derfor å legge opp til arrangement og prosjekter som det er givende å være med på – du skal føle at dette var vel anvendt tid, det ga deg en god opplevelse, forteller styreleder Ivar Flaten.

Det finnes en del misforståelser om hva DOTL er, noen tror vi er et trossamfunn og at vi driver med religionsblanding

Dialog og likebehandling

DOTL skal både legge til rette for dialog mellom ulike mennesker og ulike tros- og livssynssamfunn, og jobbe for at våre medlemmer får gode vilkår slik at de kan bidra positivt i sitt lokalmiljø og for sine medlemmer.

– Det finnes en del misforståelser om hva DOTL er, noen tror vi er et trossamfunn og at vi driver med religionsblanding. Vi blander ikke religioner, vi forteller hverandre om vår tro og vårt livssyn, hva som er viktig for oss – slik får vi kunnskap og bygger vennskap. DOTL er et forum der vi møtes på likefot og blir kjent gjennom dialog. Sammen er vi mer solide enn alene, sier Flaten.

Da tyrkerne hadde sørget for at alle fikk godt å spise og drikke ble de med i samtalene om 'fred'.
På våre møter deler vi tanker og tro om ulike emner. I november 2018 var temaet ‘fred’.

Han har stor tro på at det å knytte kontakter og snakke ærlig sammen kan forebygge konflikter.

– Krangling basert på fordommer og vektlegging av ulikheter kan fort utarte mellom grupper. Når vi blir kjent er det lettere å se likheter og løsninger framfor ulikheter og problemer, utdyper han.

I et sekulært samfunn finnes det en del misforståelser om religion og fordommer mot religiøse mennesker. Mange er ekstra skeptiske til «fremmede» religioner og skikker.

– Alle tros- og livssynssamfunn trenger lokaler de kan samles i og de ulike gruppene må likebehandles. Jeg drømmer om at alle små og store forsamlinger i Drammen og omegn skal få steder de kan bruke både til hverdag og fest – kanskje kan vi lage et flerbrukshus der mange ulike samfunn kan samles og dels dele lokaler?

Resalat Islamsk og Kulturelt Senter (RIKS) er en av flere medlemmer i DOTL som mangler egnede lokaler. Ali Muradi og Soha Rahed fortalte om en fortvilet jakt.

Flaten innrømmer at det er et stykke igjen før den drømmen er oppfylt, men han håper at DOTL i 2019 kan bidra til at virkeligheten blir litt mer lik drømmen en dagens situasjon.

– Flere av våre medlemmer er i fortvilt jakt på egnede lokaler. Det vil vi hjelpe dem med.

I tillegg til arbeidet med lokaler har DOTL satt tre ting høyt på agendaen for 2019:

 • Bli kjent med naboen
 • Åpent hus under Drammen Sacred Music Festival
 • Kurs for medlemmer og andre

Gode naboer

Lederne i våre medlemsorganisasjoner møtes på årsmøter, ledermøter og i andre sammenhenger. Men DOTL må skape flere møteplasser om vi skal lykkes med vårt formål om å bidra til kontakt mellom tros- og livssynssamfunn, og om å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.

Tidligere år har vi arrangerte en del åpne møter med blant annet livsdialog og tankeverksted. Antallet deltakere på disse har variert veldig, og vi vil gjerne nå ut til flere. Derfor forsøker vi i år noe nytt:

Finn en eller to naboer dere kan samarbeidet med!

Naboen må ikke være medlem i DOTL og det trenger heller ikke være den nærmeste nabomenigheten/foreningen. Det viktigste er at dere strekker ut en hånd for å bli kjent med noen som er annerledes enn dere selv.

skolegudstjeneste
Kanskje kan dere invitere naboen på besøk til deres menighet/forening? Bildet er fra skolegudstjenesten i Fjell kirke.

Mange kirker har allerede samarbeid på tvers, og feirer gudstjenester, har bønnesamlinger og går langfredagsprosesjon sammen. Det drives mye godt økumenisk arbeid i menighetene og flere gjør mye bra for innvandrere. Nå håper vi at det også er mulig å få til samarbeid på tvers av livssyn/religiøs tilhørighet.

Se gjerne vår oversikt over medlemmer og plukk ut noen dere kan tenke dere å samarbeide med. Eller be oss om å hjelp til å kontakte en passende menighet/forening.

Forslag til ting dere kan gjøre:

 • Møter mellom ledelsen i foreningene. Bli kjent med hverandre og hverandres menighet/forening. Snakk om teologi, livet, rekruttering av frivillige, en leders dilemmaer – hva som helst!
 • Inviter vanlige medlemmer hos naboen til å komme på omvisning, til å følge med på en gudstjeneste, til feiring av en høytid, eller noe annet.
 • Hjelp hverandre med praktiske oppgaver, inviter på dugnad!
 • Hold matlagingskurs for hverandre eller start månedlig kafé (Adventkirken i Mjøndalen og Fjell kirke kan dele sine erfaringer med kafédrift.)
 • Gå natteravn eller TV-aksjonen e.l. sammen.
 • Lag et prosjektkor, band, e.l. med medlemmer fra flere foreninger/menigheter.
 • Inviter til felles ungdomskveld (med foresatte?) og be Sammen for Norge holde foredrag
 • Arranger fotballturnering mellom flere menigheter/foreninger
 • Arranger samtalemøter med livsdialog

Det er deres fantasi og gjennomføringsevne som setter grenser, finn på noe hyggelig sammen!

Åpent hus under festivalen

DOTL er medarrangør av Drammen Sacred Music Festival som arrangeres i september. I år ønsker vi å være mer synlig enn tidligere ved at menigheter og foreninger holder åpent hus under festivalen. Akkurat hvordan dette skal organiseres har vi ikke bestemt ennå, vi ser for oss flere muligheter:

 • Alle som er med holder åpent samme dag og publikum går fra hus til hus som i en slags byrebus.
 • De som er med bestemmer selv dag og tid, tidspunktene kunngjøres i en kalender. Publikum kan i løpet av uken oppsøke de ulike husene og etter besøket få et stempel eller klistremerke på et kort, ala turorientering.
 • Vi tilbyr skoler å delta på en tros-og livssynsvandring der de i løpet av én dag besøker tre ulike samfunn. Tre grupper kan rotere slik at eks. gruppe A besøker samfunn 1, samtidig som gruppe B besøker samfunn 2 og gruppe C besøker samfunn 3. Etterpå drar A til 2, B til 3 og C til 1, osv.

Ta kontakt med koordinator Ingeborg hvis dere har ideer til gjennomføringen og/eller ønsker å delta.

Kurs for medlemmer og andre

DOTL vil i samarbeid med STL og andre arrangere kurs for våre medlemmer og andre. Det er opp til dere hvilke tema kursene tar opp, men her er noen ideer:

 • Styrearbeid, regnskap og drift av en forening/menighet
 • Hvordan løse konflikter i en menighet/forening
 • Maktmennesket i menigheten – hvordan beskytte fellesskapet mot psykopater o.a. maktmisbruk
 • Hvordan søke om tilskudd/støtte og hvordan rapportere i etterkant
 • Hvordan finne egnede lokaler og hvilke krav stiller myndighetene
 • Mobilisere og organisere frivillige
 • Livsdialog som verktøy for gode samtaler mellom fremmede
 • Ytringsfrihet og ytringsansvar
 • Kvinners rettigheter
 • Religion som bro for integrering
 • Å leve i diaspora – i sorg over å ha forlatt fedrelandet, storsamfunnet, nettverket
 • Psykisk helse
 • Å leve som fattig i Norge
 • Eldre i menigheten/familien – en ressurs og et ansvar
 • Å oppdra troende barn i et sekulært samfunn
 • For foreldre til ungdom: Opprør og oppdragelse, kontroll og frihet
 • Hva har foreldre, lærere, helsepersonell o.a. lov og ikke lov til å gjøre?
 • Hvordan leve som religiøs i et sekulært samfunn med trosfrihet?
 • For lærere, helsepersonell etc: Hvordan møte religiøse mennesker i et sekulært samfunn?
 • For myndigheter og begravelsespersonell: Gravferdsskikker og sorguttrykk i ulike religioner og kulturer

Hvilke behov har dere? Hvilke kurs synes dere vi burde arrangere? Gi beskjed til koordinator Ingeborg!

Ikke glem …

I tillegg til tingene nevnt over vil DOTL i 2019:

 • Fortsette prosjektet: Hvor er alle sammen? Kartlegging og mobilisering av tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn
 • Fortsette dialogprosjektene for ungdom via Forandringshuset KFUK-M:
  • Roast – ungdomsklubbkvelder
  • Sammen for Norge – vi anbefaler eldre ungdom og unge voksne til å bli med og skoler, ungdomsklubber, konfirmantundervisning o.l. til å invitere Sammen for Norge på besøk.
 • Støtte prosjektet Ypsilon – Dialog i Drammen
 • Delta på Gjestebud
 • Videreutvikle nettstedet i samråd med medlemmene