Introduksjon til bahá’í

I år er det 200 år siden bahá’í-religionens grunnlegger, Bahá’u’lláh (1817-1892), ble født. Til tross for eksil og fengsling i over 40 år åpenbarte Bahá’u’lláh et stort antall skrifter. Den nye religionsordning som han grunnlegger, har trekk fra tidligere religioner, men bryter også med mye hevdvunnen religiøs tenkning.

Guds ånd i verden

Det fundamentale prinsipp han fremsetter er at religiøs sannhet ikke er absolutt, men relativ. Guddommelig åpenbaring er en fortløpende og fremadskridende prosess, og religionene representerer suksessive stadier i verdens åndelige utvikling.

Guds vesen er utenfor menneskelig forståelsesevne. Men Guds ånd er tilstede i vår verden gjennom hans åpenbaringer og i naturens lover. Guds ånd kan gjenspeiles i individets hjerte.

Bahá’u’lláh grunnlegger en religion uten prester, guruer og liturgi, og lar det åndelige liv være individets ansvar. Han åpenbarer bønner og meditasjoner som nærer enkeltmenneskets åndelige styrke. Han beskriver menneskets åndelige forvandlingsprosess og sjelens utvikling i verdener hinsides den materielle virkelighet.

Menneskehetens utvikling

Han trekker opp store historiske linjer og erklærer at menneskeheten nå har passert spedbarns- og barnealderen, og at voldsomme rystelser vil finne sted i verden som forberedelse til at menneskehetens modenhetsalder vil komme. Han proklamerer at tiden for menneskehetens enhet er kommet:

Forholdet mellom nasjonene må reguleres etter rettsstatlige prinsipper, og gjennom prosessen av åndelig forvandling vil enkeltmennesket lære å se det guddommelige potensial som er å finne i alle medmennesker, snarere enn å vektlegge forskjeller i religion, rase og kjønn.

Mot slutten av sitt liv fastsetter Bahá’u’lláh enkelte prinsipper for hvordan bahá’í-samfunnet skal styres, og gir momenter for organiseringen av et fremtidig idealsamfunn.

Syv millioner i verden

I dag omfatter bahá’í-samfunnet omtrent syv millioner mennesker. Det er styrt av lokale og nasjonale åndelige råd, som igjen ledes av Det Universelle Rettferdighetens Hus med sete i Haifa, Israel. Medlemmene av disse institusjonene velges ved indirekte valg.

Åpenhjertig rådslagning er verktøy for arbeid i råd og grupper. Studiegrupper og samfunnsbyggende aktiviteter står sentralt i dagens bahá’í-samfunn.