Pressemelding om ytringsfrihet fra DOTLs styre

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) samler 20 ulike tros- og livssynsretninger i Drammensområdet. DOTL publiserer nå en pressemelding som en respons på den senere tids debatt om ytringsfrihet etter den amerikanske filmen – og de franske bildene som har opprørt så mange.

DOTL er en av drivkreftene i den store Drammen Sacred Music Festival som avvikles denne uken. Dialogforumet er en viktig aktør i Drammen og har markert seg på flere områder, senes som aktiv part i utviklingen av den nye tros- og livssynspolitikken vedtatt i Drammen kommune.

PRESSEMELDINGEN:

Ytringsfrihet i lys av grunnleggende verdier for fredelig sameksistens mellom ulike tros- og livssynssamfunn.

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) har blant annet som formål ”å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre” samt ”å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn”. Videre skal DOTL ”aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon”. Alle tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn kan bli medlem i DOTL. I dag utgjør medlemmene ulike kristne og muslimske menigheter, Sikher, Baha´ier, Humanetikere m.fl.

I lys av de siste hendelsene i verden med en respektløs fremstilling av religiøse grunnleggere i både film og massemedia, finner DOTL det betimelig å peke på noen felles grunnleggende verdier som er nedfelt i alle medlemmenes verdigrunnlag. Siden 2007 har vi, gjennom samhandling og dialog, lært å akseptere hverandres identitet og setter pris på det mangfold som ulike religioner og livssyn representer i samfunnet. En av de grunnleggende verdiene alle slutter opp om, er respekt for hverandres tro og livssyn. Kjennskapen vi har fått til den enkeltes religion og livssyn har bidratt til toleranse mellom ulike religiøse grupperinger.

Anvendelse av disse verdiene, respekt og toleranse, danner grunnlag for fredelig sameksistens mellom ulike religions- og livssynssamfunn. For å oppnå målet med et  fredelig samfunn med enhet i mangfoldighet og uten anvendelse av vold, må disse verdiene praktiseres av hver  enkelt av oss, så vel som av media, filmskapere, politikere og andre.

Det betyr imidlertid ikke at ytringsfriheten i media, ved demonstrasjoner eller på andre måter skal settes til side. Ytringsfriheten må vurderes i lys av verdier som respekt og toleranse, den kan ikke sees isolert fra et verdigrunnlag som danner forutsetning for sosial integrasjon og en fredelig sameksistens mellom ulike grupper og nasjoner. Ytringsfriheten skal selvsagt gi rom for å omhandle alle forhold, også religiøse og sårbare temaer, men må utfoldes i respekt og toleranse for andres tro, livssyn og religionsutøvelse. Når noen i ytringsfrihetens navn gjør overtramp og krenker troende må det svares med dialog og argumenter og ikkevoldelige demonstrasjoner. Vold som svar på religiøs krenkelse kan aldri aksepteres. Misbrukere av ytringsfrihet og utøver av voldelige handlinger, er medansvarlig når respektfulle relasjoner og fredelig sameksistens blir ødelagt i verden.

DOTL vil, gjennom sitt arbeid, rive ned barrierer som bremser utviklingen mot et rettferdig samfunn og vil hegne om disse grunnverdiene som pilarer i et bærekraftig samfunn.

Hilsen

Styret i

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
Oktober 2012

Leave a comment